Christen zijn zullen veel mensen associëren met volgeling van Jezus zijn. In de brief aan de Galaten wordt het Christen-zijn beschreven als ‘leven naar de Geest’ (Vlg. Gal. 5,16). Een leven naar de Geest kan het gevolg zijn van met de Heilige Geest gedoopt worden. Het grote verschil is dat de kracht van de Heilige Geest sterker aanwezig is in de persoon die deze ervaring heeft. Er is een sterker verlangen. De kenmerken van met de Heilige Geest gedoopt worden maken dit duidelijk. Ik noem er een paar.

Ten eerste: een nieuw bewustzijn van de werkelijkheid en de aanwezigheid van God. Het komt overeen met een ontmoeting met de levende Christus. Er is een innerlijke zekerheid dat God bestaat, dat Hij vergeeft en verlost. Het geloof wordt hierdoor tot nieuw leven gewekt.

Ten tweede: de kracht om aan persoonlijke heiligheid te werken. De gebrokenheid, die ervaren wordt, is geen negatieve ervaring. Het is eerder omgekeerd, omdat het een kracht in zwakheid is (Vgl. 2 Kor. 12,5). Je zwaktes kennen, helpt om met Gods hulp te kunnen weerstaan aan zondige neigingen. Innerlijk ervaren we een diepere vrijheid en kracht om te doen wat God vraagt.

Ten derde: herontdekken van de heilige Schrift, gebed en de sacramenten. We hebben een nieuwe honger naar gebed, het lezen van de Bijbel en het ontvangen van de sacramenten. Het gebed heeft een nieuwe diepte, het is spontaner en meer vanuit het hart. We bidden met meer overgave en vertrouwen dat God voorziet. Het lezen van de Bijbel wordt als het lezen van Gods levend woord. God spreekt heel persoonlijk tot mij, Hij voedt mij met zijn Woord en dit geeft richting aan mijn leven. Er is een groot verlangen de bijbel te bestuderen, alleen of samen met anderen.

Ten vierde: Een nieuwe liefde voor de Kerk, Maria en de heiligen. De Kerk is niet louter een menselijk instituut, maar ook charismatisch, zij wordt geleid door de Heilige Geest. De Kerk, het Lichaam van Christus, is een complex geheel, van paus, bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen en leken. Al deze mensen vormen het ene lichaam, met het goede dat zij doen en ook de minder goede dingen. Dat God de Kerk leidt dwars door de gebrokenheid van alle mensen, die deel uitmaken van de Kerk. Het zijn vooral de heiligen die een belangrijke bijdrage gegeven hebben: Maria, Jozef en vele anderen. Op cruciale momenten hebben zij in de geschiedenis van de Kerk een grote bijdrage gegeven, door de eenheid met de Kerk te bewaren. Heiligen inspireren Gods wil te doen, zij bouwen de Kerk in nederigheid op.

Ten vijfde: Charisma’s. God schenkt charisma’s aan wie Hij wil. Het kunnen heel eenvoudige charisma’s zijn zoals profetie, waar men verlangt op de ander te bouwen, te bemoedigen en te troosten. Maar ook bijzondere charisma’s zoals genezing, of wonderen. Charisma’s zijn ons door God geschonken en geen bezit.

Ten zesde: Genezing en bevrijding. Bidden om genezing hoort bij het door Jezus gezonden zijn. Het kan spontaan bidden om genezing zijn of in bijeenkomsten waar speciaal om genezing gebeden wordt. Het is belangrijk dat het in nederigheid gebeurt. Iemand kan genezen, maar dat is niet aan ons. Het ligt dus niet aan degene die bidt om genezing noch aan degene die gebed om genezing vraagt. De dienst van bevrijding is tamelijk nieuw in de RK Kerk. In mei 2017 is een boekje uitgegeven door de ICCRS met een goedkeuring van de congregatie van de geloofsleer. Daarmee is het een officiële bediening in de Kerk.

Dit is een kleine opsomming van kenmerken waaraan we kunnen herkennen met de Heilige Geest gedoopt te zijn. Het bijzondere is dat we meerdere keren met de Heilige Geest gedoopt kunnen worden, het helpt ons om ten volle vanuit de Heilige Geest te leven.

Kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina