Afgelopen februari 2021 zijn acht kinderen gestart met de voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. De meeste kinderen kennen elkaar van de Mary Kids Club en/of van de vieringen in de Maria Geboortekerk. Aanvankelijk was het de bedoeling om de bijeenkomsten online te doen. Maar tijdens de informatieavond hadden de ouders en de kinderen hun voorkeur te kennen gegeven om fysiek samen te komen. Aangezien de groep niet groot was, konden wij dit doen met in achtneming van de coronaregels.

Ter voorbereiding hebben wij het project ‘Sta op en ga’ van de Stichting Samuel, te Oisterwijk gebruikt. Dit project, dat uit zes bijeenkomsten bestaat, geeft de vormelingen de gelegenheid om hun geloof te verdiepen. Het is een impuls om wat extra energie te stoppen, te groeien in het geloof en de stap te kunnen maken om van het geloof te getuigen. Het eerste getuigenis is dat wij het geloof leven. Dat is een persoonlijke keuze en wij mogen elkaar hierin ondersteunen. Hoe beter wij Jezus kennen, des te beter kunnen wij Hem zichtbaar maken in ons leven en in de gemeenschap.

Leven vanuit het geloof – of dat nu is een navolgen van Jezus of een leven vanuit de Heilige Geest is – is meer dan het navolgen van regels. Het gaat om Gods Woord te leven, ofwel levend te laten zijn. Een manier is het leven van het woord van Jezus ‘al wat Gij aan de minsten van mijn broeders, of zusters doet, doet gij aan mij’ (Mat. 25,40). Het is een actief zoeken naar het gelaat van Christus in onze naasten, Christus in alle eenvoud in onze naasten dienen.

Regels geven een grens aan van wat wel en niet goed is. Met de hulp van de Heilige Geest willen wij aardse grenzen verleggen en zoeken wij hoe wij Gods wil kunnen volbrengen. Dit vraagt veel meer dan alleen de regels naleven. Het is een uitnodiging te antwoorden op de radicaliteit waarmee God ons liefheeft. God heeft ons het eerste lief (1 Joh. 4,19). In hoeverre beseffen wij dat God ieder van ons onvoorwaardelijk liefheeft? Hij kijkt ons liefdevol aan (Mc. 10,21). Op deze uitnodiging ingaan aanvaarden wij dat wij onze bijdragen kunnen geven aan Gods Rijk, dat zich midden onder ons bevindt. Het is maar een schamele afspiegeling, want als wij dood zijn zullen wij verder leven in Gods aanwezigheid.
Op de eerste plaats moeten wij ons verantwoorden aan Jezus, die ons ruimte geeft om te groeien in geloof.

Zoals een boom langzaam groeit, zo groeit ook ons geloof langzaam. In de eerste eeuwen van de Kerk duurde de voorbereiding op het ontvangen van het doopsel, vormsel en de eerste deelname aan de eucharistie drie jaar. In de eerste eeuwen waren het hoofdzakelijk volwassenen die vroegen om opgenomen te worden in de katholieke kerk. De tijd van drie jaar heeft te maken met de tijd van het openbare leven van Jezus. In het evangelie van Johannes lezen wij dat Jezus tijdens zijn openbare leven driemaal naar Jeruzalem is geweest. (Vgl. Joh. 2,23; Joh. 5,1; Joh. 12,12). Het was bij gelegenheid van Pasen, waar het voor de Joden verplicht is om naar Jeruzalem te gaan. In deze tijd hebben de leerlingen van Jezus geleerd.

Het catechumenaat is erop gericht dat de mensen die opgenomen worden in de katholieke Kerk een leven gaan leiden, dat in Christus is geworteld (Ef. 3,17). Wij wensen de acht kinderen en de twee jongeren die gevormd zijn dat zij steeds meer in Christus geworteld mogen leven. En hetzelfde geldt voor de jongeman die door de volwassendoop opgenomen is in de RK Kerk.

Kapelaan Juan van Eijk

Vorige artikel

Terug naar welkompagina