Binnenkort vieren wij als christenen opnieuw het pinksterfeest. Gods Geest geeft angstige leerlingen van Jezus moed en maakt hen tot missionaris. Vele weekenden bezoekt mgr. De Korte als bisschop parochies om aan groepen vormelingen het heilig vormsel toe te dienen. Zo was hij op zondag 26 mei in onze parochie. In deze column vertelt hij over het vormsel en wat de Heilige Geest voor ons kan betekenen:

 

In de rooms-katholieke traditie vormt het vormsel een van de zeven sacramenten. Vormen komt van het oude woord ‘vromen’. Wij kennen dat woord ook uit ons volkslied. Het betekent zoveel als ‘sterk’, ‘dapper’. God wil met zijn Geest mensen sterk en dapper maken in het geloof en de vriendschap met Christus.

Helper
De sfeer in een parochie waar het heilig vormsel wordt toegediend is altijd extra feestelijk. Maandenlang zijn de vormelingen en hun begeleiders met elkaar opgetrokken. Als het goed is, hebben de aanstaande vormelingen hun kennis van het christelijk geloof opgefrist. In het vormsel komt God ons liefdevol nabij. Tijdens de kennismaking met de vormelingen, meestal direct voorafgaand aan de viering, probeer ik dat element extra accent te geven. Heel beeldend gezegd: in ieder sacrament geeft God een kus.

In de preek probeer ik de vormelingen, meestal tieners, wat geestelijk voedsel mee te geven. Zij leven in een seculiere cultuur en hebben vaak de nodige vragen en twijfels. Lichamelijk en geestelijk moeten zij nog uitrijpen tot volwassen mannen en vrouwen. Belangrijke beslissingen rond beroep en relatie komen spoedig op hun weg. Tegen die achtergrond kunnen zij de Geest als Helper op hun levensweg goed gebruiken. En ongetwijfeld zijn er perioden in het leven dat Gods Geest ook als een Trooster aanwezig wil zijn.

Tijd van de waarheid
Tijdens de vormselviering bidden wij dat de vormelingen uitgroeien tot gelukkige mensen maar vooral ook tot bewuste leerlingen van Jezus Christus. Als het goed is, vormt het vormsel geen zwerfsteen in het bestaan, maar worden jonge mensen gemotiveerd verantwoordelijkheid te nemen voor het geloof van hun doopsel.

Wij leven in een voor de Kerk van ons land spannende tijd. Rond de plaats van de Kerk en het christelijk geloof in de Nederlandse samenleving bestaat veel onzekerheid en verwarring. Met name de overdracht van het geloof op de nieuwe generaties verloopt bijna overal moeizaam. In die zin leven wij in de tijd van de waarheid. Het is nog onduidelijk hoe de vormelingen de Kerk van morgen gestalte zullen geven. Maar zeker is wel dat zonder hun inzet de voortgang van het evangelie van Christus in onze streken in gevaar komt Ik wil er echter op vertrouwen dat God zijn Geest heilzaam laat werken tot opbouw van onze Kerk maar ook van onze samenleving.

Christelijke herleving
Wanneer jonge mensen worden gevormd, worden ook andere katholieken in de viering weer herinnerd aan hun eigen vormsel. Aan ieder van ons is de Geest doorgegeven als bron van leven. In kracht van Gods Geest kunnen wij geloven, hopen en liefhebben. Door de Geest kunnen wij bidden en Jezus herkennen als de onovertrefbare openbaring van God. De Geest opent ons de ogen voor Jezus en verbindt ons met Hem als de weg naar de Vader.

Zo hoop ik oprecht op een nieuw Pinksteren, ook in onze streken. Het vuur van de Geest wil onze geloofsgemeenschappen vernieuwen en revitaliseren. Juist in onze dagen kunnen wij niet meer alleen op de winkel passen. Het zal moeten gaan om vernieuwend missionair pastoraat. Zo kort voor het pinksterfeest bid ik dat de Geest over ons allen vaardig mag zijn. Wij heten niet voor niets christenen: gezalfden met de Geest. In kracht van Hem zijn wij geroepen om Christus en zijn evangelie zichtbaar te maken in de wereld van vandaag.

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch