In bijgaande brochure wordem de catechese activiteiten voor de periode 2020 - 2021 omschreven.

Deze activiteiten zijn opgezet in een samenwerking van

EFFATA geloofsgemeenschap,

Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen, en

Antonius van Padua geloofsgemeenschap.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze activiteiten deel te nemen.

Op de laatste pagina van onderstaande brochure wordt vermeld op welke wijze u zich kunt opgeven voor deelname.

KLIK HIER OM DE BROCHURE TE DOWNLOADEN.

 

 

 

ACTIE KERKBALANS 2020.

Om binnen onze Effata gemeenschap te kunnen blijven vieren en alle andere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn voldoende inkomsten nodig. De kerkbijdrage is een noodzakelijke inkomstenbron. In het parochieblad van januari 2020 (zie deze website onder Nieuws/Effataperiodiek/Periodiek januari 2020 , jaargang 14 nummer , pagina's 4 en 5) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze actie.

Wij treden als geloofsgemeenschap ook meer naar buiten, mede onder inspiratie van paus Franciscus en onze bisschop De Korte. Dat doen we onder meer door als kerk aanwezig te zijn in hetr STIP-Oost, waar we meewerken aan ontmoeting en verbinding binnen de wijk. Zo hebben we een goed bezochte kerstmaaltijd voor de wijkbewoners georganiseerd. We ontvingen daarvoor grote waardering. Mensen zien de kerk weer die zo lang uit het zicht verdwenen was. Dit samenwerkingsproject wordt volledig door vrijwilligers uitgevoerd. Dit is sleechts een van de voorbeelden waarin we als kerk betrokken willen zijn bij de buurt. Voor andere activiteiten wordt verwezen naar onze website www.effataparochie.nl .

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De jaarlijkse kerkbijdrage is hard nodig. Wij willen u heel hartelijk danken voor uw steun. Mocht u nog niet hebben bijgedragen dan is uw gave welkom op onze rekening

NL29 ABNA 0436 6614 46 t.n.v. Effata Nijmegen, onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

Aktie kerkbalans en de belastingen:

Uw bijdrage kunt U bij de belastingdienst via een periodieke gift aftrekbaar maken. Als U bijvoorbeeld nu € 200 geeft en daar €300 van maakt betaalt U zelf nog maar netto €176. Het aftrekbaar maken kan op een eenvoudige manier door het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" van de belastingdienst te downloaden, dat te printen en in te vullen en te ondertekenen, en daarna in de brievenbus van ons parochiecentrum te deponeren. De penningmeester zal het formulier dan completeren met de gegevens van onze parochie, hij zal het tekenen namens onze parochie, en één exemplaar aan u retourneren. Zo eenvoudig is dat. De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig zoals enige jaren geleden nog wel noodzakelijk was.

Het formulier "Overeenkomst Periodiek gift in geld" kunt u vinden bij   www.belastingdienst.nl   , dan in het zoekscherm "periodieke gift" invullen en laten zoeken, en dan te klikken op de titel zoals hiervoor is aangegeven "Overeenkomst Periodiek gift in geld".

Indien u meer informatie nodig heeft kunt U dit  krijgen via ons secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 024-3656069. Onze penningmeester zal U dan nader informeren.

Laat zien wat Effata U waard is !

Een nieuw Onze Vader?

Nee, we krijgen geen nieuw Onze Vader. We gaan een nieuwe vertaling van dit gebed gebruiken. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, blijft natuurlijk hetzelfde. Alleen worden enkele woorden een beetje anders vertaald.

Waarom is dat nodig? Want het zal best wel wennen zijn. Van jongs af aan zijn we vertrouwd met de huidige vertaling. Maar deze vertaling is ook een keer ingevoerd. Ik heb niet kunnen terugvinden wanneer dat precies geweest is (in een gebedenboekje uit 1933 staat een oudere vertaling, maar in ‘Het handboek der katholieke moeder’ uit 1935 komt ze wel voor). Een ding is echter zeker: onze voorouders zullen er toen ook aan hebben moeten wennen.

Samen bouwen in vertrouwen

​Bisschop Dr. Gerard de Korte heeft op  8 october zijn  beleidsplan van het bisdom ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. Direct na zijn installatie op 14 mei bezocht bisschop de Korte alle dekenaten en sprak ook in diverse parochies met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. In het bisschopshuis ontving hij vele gasten. Zijn indrukken en visie bracht de bisschop samen in een beleidsnota. 

KLIK HIER OM HET BELEIDSPLAN TE DOWNLOADEN.