SPIRITUALITEIT

EN 

PERSOONLIJKKE  GELOOFSBELEVING

Een van de kerntaken van een geloofsgemeenschap is spirituele ontwikkeling en verdieping. De Effata gemeenschap neemt deze taak al jarenlang zeer serieus. We kennen een lange geschiedenis van activiteiten waarin we stilstaan bij de diepere vragen van het leven: wie ben ik, waar kom ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is de zin van mijn bestaan. Vanuit de christelijke traditie proberen we daarbij handreikingen te bieden met onze veelkleurige catechese activiteiten.   

SAMEN MET 

DOOPSGEZINDE-REMONSTRANTSE GEMEENTE NIJMEGEN

EN

ANTONIUS VAN PADUA GELOOFSGEMEENSCHAP

Het hieronder vermelde programma voor 2019-2020 biedt, nog meer dan afgelopen jaren, verbreding van de activiteiten. Allereerst omdat we in samenwerking met andere geloofsgemeenschappen (Antonius van Padua en DoRe) meer activiteiten kunnen organiseren. Bovendien gaan we ook steeds meer aan de slag met beeldende communicatie. We bieden bijvoorbeeld iconen schilderen, bibliodrama en bezichtiging van kunst aan. Maar altijd gaat het erom zoekend en vragend op weg te gaan, door samen met anderen geloofservaringen uit te wisselen. Zo ontdek je dat jouw verhaal deel uitmaakt van een groter Verhaal. Het is de moeite waard op tocht te gaan.

Deze brochure kan worden gedownload via onderstaande link:

DOWNLOAD DE BROCHURE.VOOR 2019-2020.

 

 

Katholiekleven.nl 

Deze website, www.katholiekleven.nl,  is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. “De recent vernieuwde website geeft de bezoekers een betere ervaring” aldus  de nieuwsbrief van het bisdom den Bosch (jaargang 7, nummer 5, 2019). De website bevat een specifiek onderdeel met materiaal dat door parochies kan worden gebruikt. 

“Het internet is een rijkdom van onze tijd. Het is een bron van kennis en relaties die eens onvoorstelbaar waren.” Dit schrijft de paus op 2 juni 2019 voor de Wereldcommunicatiedag. 

Tijdens de WJD 2019 in Panama zegt de paus in een toespraak: ”Jullie zijn niet de toekomst van de kerk maar de jongeren zijn het nu”.

De website geeft veel informatie over de kerk, nieuwe ontwikkelingen in en activiteiten binnen de kerk, en geloven in het algemeen – bidden, vieren, bijbel, “Geloven. Hoe zit dat?” – etc. De informatie is veelal gericht op jongeren. Bijvoorbeeld: een podcast “Vindt God er iets van als ik een biertje drink?” . 

Voor ons als Effata/Stefanus gemeenschap geeft de website materiaal om nieuwe ideeën op te doen, en materiaal om eventueel nieuwe wegen in te slaan.

Ook voor ouderen zeker inspirerend! 

Ab Blom, webmaster Effata.

ACTIE KERKBALANS 2019.

Om binnen onze Effata gemeenschap te kunnen blijven vieren en alle andere activiteiten te kunnen blijven uitvoeren, zijn voldoende inkomsten nodig. De kerkbijdrage is een noodzakelijke inkomstenbron. In het parochieblad van januari 2019 (deze website onder Nieuws/Effataperiodiek/Periodiek januari 2019 , jaargang 13 nummer 1,pagina's 3 - 5) wordt uitgebreid aandacht geschonken aan deze actie.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Om binnen onze gemeenschap te kunnen blijven vieren zijn voldoende inkomsten nodig, voor het betalen van de gemaakte kosten. De jaarlijkse kerkbijdrage is daarom hard nodig. Wij willen u heel hartelijk danken voor uw steun. Mocht u nog niet hebben bijgedragen dan is uw gave welkom op onze rekening

NL29 ABNA 0436 6614 46 t.n.v. Effata Nijmegen, onder vermelding van ‘Kerkbijdrage’.

Aktie kerkbalans en de belastingen.

Uw bijdrage kunt U bij de belastingdienst via een periodieke gift aftrekbaar maken. Als U bijvoorbeeld nu € 200 geeft en daar €300 van maakt betaalt U zelf nog maar netto €176. Het aftrekbaar maken kan op een eenvoudige manier door het formulier "Overeenkomst Periodieke gift in geld" van de belastingdienst te downloaden, dat te printen en in te vullen en te ondertekenen, en daarna in de brievenbus van ons parochiecentrum te deponeren. De penningmeester zal het formulier dan completeren met de gegevens van onze parochie, hij zal het tekenen namens onze parochie, en één exemplaar aan u retourneren. Zo eenvoudig is dat. De tussenkomst van een notaris is niet meer nodig zoals enige jaren geleden nog wel noodzakelijk was.

Het formulier "Overeenkomst Periodiek gift in geld" kunt u vinden bij   www.belastingdienst.nl   , dan in het zoekscherm "periodieke gift" invullen en laten zoeken, en dan te klikken op de titel zoals hiervoor is aangegeven "Overeenkomst Periodiek gift in geld".

Indien u meer informatie nodig heeft kunt U dit  krijgen via ons secretariaat, post@effataparochie.nl of tel 024-3656069. Onze penningmeester zal U dan nader informeren.

Laat zien wat Effata U waard is !

Een nieuw Onze Vader?

Nee, we krijgen geen nieuw Onze Vader. We gaan een nieuwe vertaling van dit gebed gebruiken. Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, blijft natuurlijk hetzelfde. Alleen worden enkele woorden een beetje anders vertaald.

Waarom is dat nodig? Want het zal best wel wennen zijn. Van jongs af aan zijn we vertrouwd met de huidige vertaling. Maar deze vertaling is ook een keer ingevoerd. Ik heb niet kunnen terugvinden wanneer dat precies geweest is (in een gebedenboekje uit 1933 staat een oudere vertaling, maar in ‘Het handboek der katholieke moeder’ uit 1935 komt ze wel voor). Een ding is echter zeker: onze voorouders zullen er toen ook aan hebben moeten wennen.