Vergadering Pastoraatsgroep 4 mei 2021

  1. Opening met voorlezing van gedachten van Petrus Canisius, wiens 500e geboortedag op zaterdag 8 mei wordt herdacht. Hij werd geboren in een gezin, waarvan moeder na een paar jaar komt te overlijden. Vier jaar later hertrouwde vader Jacob Kanis, die ook een van de gekozen burgmeesters van Nijmegen was. De jonge Peter, -- oudste zoon --, was een leerling op de Latijnse School, daarna studie rechten in Keulen. Rond zijn 19eJur. Studeert dan verder theologie en wordt op zijn 22e jezuïet. Apostolisch actief in Noord Europa, stichter van 12 colleges, schrijver van boeken. Een beetje neerslachtig soms. We noemen dat nu depressief. Slogan: Persevera: houd vol.
  2. Een ronde van ervaringen met het opstarten van de kerkdiensten die door meer dan 30 bezoekers bezocht gaan worden. In de Maria Geboorte ervaringen met groepen, die ooit ‘ZOOM’ nu ook fysiek bijeen gaan komen: Mary Kids, tieners, KSN, enz. In de Effata een uitvaart met de Grieks-orthodoxe bisschop uit Brussel. Het gesprek waaiert naar andere ervaringen met Eritreeërs, (politieke tweespalt: regeringsgezinde Eritreeërs in AvP; Alexandrië-getrouwen in Malden), Byzantijnse liturgieën, enz. Kunnen we meer en meer gastheer voor vieringen van Oosterse christenen zijn? En hen verwelkomen in onze kerkgebouwen? Het gesprek gaat weer terug naar de opschaling: Agnes naar 30; Effata naar 45 en later naar 60. Maria Geboorte naar 80 met twee ingangen. In Nijmegen-West nog geen vieringen maar wel een video: ‘We gaan pas open als er 100 in mogen’. Hierover ontstaat een discussie: ga je open uit solidariteit met de gemeenschap of blijf je gesloten uit zorg voor de gezondheid van individuele mensen? Ant van Padua was een jaar dicht, maar is blij weer open te zijn. Tenslotte aandacht voor de vele doden: moeten we niet op Allerzielen 2021 wat gaan doen voor ons eigen doden, voor de slachtoffers van de pandemie, enz? Dat beslissen we in augustus. .
  3. Het gesprek gaat verder over het voorstel om te komen tot een centrale regie op het rooster van voorgangers, met de mogelijkheid tot kanselruil, die daardoor geschapen wordt. De discussie gaat terug naar de enquête, gehouden in de winter 2017/2018 onder leiding van pastoor Cyrus van Vught. Er is toen een enquête gehouden onder de kerkgangers van alle 7 kerken. Met de uitslag van de enquête is weinig gedaan en er is geen afstemming van aanvangstijden van de zondagsdiensten ontstaan. Nu gaan we er opnieuw over praten. We zien een gezamenlijk rooster als een uiting van onze diversiteit, als het aanbieden van keuzes in typen eredienst, en als versterken van de respectievelijke geloofsgemeenschappen. Dat is dus het doel, niet het vertrekpunt. De liturgische cultuur en ook de omgangsvormen verschillen per locatie. Die cultuur dient gerespecteerd te worden. Communiceren onder twee gedaanten gebeurt sinds de oprichting in de Agnes. Dat moet zo blijven. En zo heeft elke kerk / locatie wel een ritueel dat dierbaar voor hen is. De pastoor gaat de ronde doen, in alle locaties, op de zondagen. Kanselruil hangt daar mee samen. Op den duur, als gevolg van een natuurlijk proces, zullen de zeven geloofsgemeenschappen daar voordelen van ondervinden. De streefdatum van de invoering van een centraal rooster van voorgangers is 1 juli. In de volgende vergadering nemen we het besluit.
  4. Agendapunten over centraal meldnummer en vakantierooster: naar volgende vergadering.