De pastoraatsgroep heeft vergaderd op 7 november 2017.

In die vergadering zijn de volgende zaken besproken:

  • Er is een geschikte kandidaat gevonden om Annemie Herinx op te volgen als pastoraal werker in de parochie H. Stefanus. Zodra het bisdom de arbeidsovereenkomst heeft goedgekeurd, zal bekend gemaakt worden wie als nieuwe pastoraal werker (0.3 fte) voor 1 jaar aangesteld zal worden. Deze persoon zal de pastorale coördinatie in de locatie Effata op zich nemen. Deze benoeming zal na een jaar eindigen, omdat conform het beleidsplan 2018-2021 de taakverdeling van de pastorale beroepskrachten herzien wordt en nieuwe sollicitatieprocedures worden gestart voor uitbreiding van het team.
  • De enquête over de zondagsvieringen heeft een overweldigend resultaat opgeleverd. Bijna vijfhonderd formulieren zijn ingeleverd. Omdat het deels om open vragen gaat, vergt de verwerking meer tijd. De pastoraatsgroep wil uiterst zorgvuldig met de meningen en behoeften van de respondenten omgaan. Er is een stappenplan opgesteld voor verwerking en analyse. De pastoraatsgroep hoopt tijdens de decembervergadering conclusies uit de enquête te formuleren.
  • De pastoraatsgroep is bezig te inventariseren wat de behoeften van de locaties zijn omtrent de inzet van de benoemde pastores in de afzonderlijke locaties (momenteel zijn dat pastor Harm Eskes, pater Kees van Gorp, pastoraal werker Hans Hamers, pater Eduard Kimman en pastoor Cyrus van Vught). Het gaat daarbij om de zondagsvieringen en alle andere activiteiten door de week. Het beleidsplan 2018-2021 focust op (1) het bereiken van nieuwe mensen, (2) het stimuleren van dwarsverbanden tussen locaties en (3) de zorg voor de huidige kerkgangers en parochianen. Om dat derde spoor te concretiseren is het belangrijk te weten wat de behoeften zijn.
  • Op zondagmiddag 10 december 2017 wordt een gebedsviering gehouden ‘Met Maria op weg naar Kerstmis’. In deze gezamenlijke viering van de hele parochie H. Stefanus zal het beeldje van Onze Lieve Vrouw van Nijmegen een centrale rol spelen. De viering is inmiddels door een werkgroep voorbereid. Er wordt gepoogd zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de locaties een rol te geven in deze viering.
  • Op dit moment zijn er dertien tieners die zich hebben aangemeld voor de vormselvoorbereiding. De vormselviering vindt plaats op zondag 10 juni 2018. Hoewel de voorbereiding al gestart is, kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden. Meer informatie is te vinden op stefanus.nl/vormsel2018.

De eerstvolgende vergadering van de pastoraatsgroep vindt plaats op dinsdag 5 december 2017.