94e Nieuwsbrief
Petrus Canisiuskerk, Stefanusparochie
Pasen 2017
(verschijningsdatum: 31 maart2017)

 

INLEIDING

'U zult het wel druk hebben.' Met enige regelmaat zeggen mensen dat tegen mij. Eigenlijk vind ik dat heel vervelend. Want dat is blijkbaar de indruk die anderen van mij krijgen. En ik vind het jammer dat sommigen daardoor misschien geen beroep op mij durven doen. Op zich is het niet zo erg om niet met allerlei wissewasjes lastig gevallen te worden. Maar als mensen met iets belangrijks zitten, moet er toch geen drempel zijn.

Nu weet ik wel dat ik de geschiedenisboeken in zal gaan als 'die pastoor die altijd te laat komt'. Maar ik zou toch hopen dat mensen mij eerder zien als bijvoorbeeld 'die pastor die zo goed kan luisteren'. Of als 'die priester die zoveel van Jezus houdt'. En niet op de eerste plaats als een druk baasje dat maar aan het hollen en het jagen is.

Gek genoeg is het tegenwoordig een soort statussymbool geworden om het druk te hebben. Iemand met een drukke agenda heeft blijkbaar allerlei belangrijke dingen te doen. En als je het niet druk hebt, heb je blijkbaar geen gewichtige functie.

Onzin! Bedrijvigheid maakt je niet belangrijk. We beseffen diep in ons hart heel goed dat we onszelf over de kop jagen met al die stress en drukte. We maken onszelf gek. Al die burn-outs van tegenwoordig: zijn we eigenlijk wel goed bezig? Daar kan een mens toch niet voor bedoeld zijn?

Maar hoe is ons leven dan wel bedoeld? De apostel Paulus schrijft in zijn brieven (die in de bijbel te vinden zijn) dat wij bedoeld zijn als ‘nieuwe mensen’. Die zet hij tegenover ‘de oude mens’. De oude mens loopt zichzelf achterna en streeft allerlei doelen na die eigenlijk leeg en bedrieglijk zijn. Herkenbaar, nietwaar? De nieuwe mens daarentegen kijkt op een nieuwe manier tegen de werkelijkheid aan. De nieuwe mens is vrij en puur. Zo mogen wij stapje voor stapje proberen te worden. Niet dat de mens dat allemaal zelf kan. Maar het wordt mogelijk doordat Jezus al zo’n nieuwe mens is. Hij is opgestaan uit de dood en laat al het oude achter zich. En Hij laat ons daarin delen. Mooi dat we dat binnenkort met Pasen gaan vieren!

Een nieuwe manier van leven, vrij van alle drukmakerij. Bij een christen zou daarvan iets zichtbaar moeten worden in haar of zijn levenswijze. Geen onnodige drukte, een innerlijke rust. Zoals ik al zei, ben ik zelf natuurlijk niet zo voorbeeldig wat dat betreft. Ik vind het hondsmoeilijk om taken en activiteiten los te laten. Maar het inzicht dat al die dingen waar ik me druk om maak, eigenlijk niet het belangrijkste zijn, helpt mij wel vooruit. Dan kan ik een zucht van verlichting slaken en weer iets relaxter verder gaan.

Cyrus van Vught

Cyrus van Vught is pastoor van de parochie Heilige Stefanus, vanvught@stefanus.nl

Vieringen Petrus Canisiuskerk in de Goede Week:

Palmzondag 9 april: 9.30 uur en 10.30 uur H. Mis

[Woensdag 12 april: 19.00 uur Chrismamis in de Kathedraal in Den Bosch]

Witte Donderdag 13 april: 19.00 uur viering van de instelling van de H. Eucharistie.
(12.15 uur: géén H. Mis)

Goede Vrijdag 14 april: 15.00 uur Herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus
(12.15 uur: géén H. Mis)

Paaszaterdag 15 april: 21.00 uur Paaswake.
(12.15 uur: géén H. Mis)

Paaszondag 16 april:
9.30 uur Stille Mis en 11.00 uur Plechtige Hoogmis
N.B. 11.00 uur is de correcte tijd: het inlegvel heeft een drukfout

Paasmaandag 17 april:
10.30 uur Hoogmis met samenzang

Henk van den Brink, gehuldigd als zilveren collectant.

Tijdens de februarivergadering van ons Collectanten College is Henk van den Brink gehuldigd vanwege het feit dat hij al 25 jaar collectant is in onze Petrus Canisius kerk. Jubilaris Henk werd toegesproken, waarbij werd gememoreerd dat hij als horecaman jarenlang tot in de nachtelijke uren vanaf de kop van de Molenstraat eerst het Nijmeegse uitgaansleven had voorzien van een warme hap om daarna op de zondagmorgen gewoon het rondje met het mandje door de kerk te lopen. Na dat arbeidzaam leven verhuisde Henk met zijn Willemien naar de Lindenholt, maar bleef actief in onze kerk. Ja, zelfs volgde hij de kosterscursus en werd zodoende ook een trouw lid van ons kostersgilde.

Niet alleen in onze kerk, nee Henk ging als koster ook in andere Nijmeegse kerken invallen. Zo tufte hij op zijn scooter als een soort Willem Holleeder van huis naar kerk en terug. Totdat het een keer goed fout ging. Bij de flessenhals van de Groenestraat naar de Muntweg werd hij aangereden. Na ziekenhuisopname herstelde Henk wonderwel snel en pakte de mandjes en de kaarsjes weer op. Rond de jaarwisseling kreeg Henk even een terugslag, maar ook daarvan knapte hij weer snel op. Ondanks zijn en Willemiens gezondheidsproblemen bleef de lach op Henks gezicht en daarmee straalde hij zijn vertrouwen in de toekomst uit.

Henk mocht de traditionele gevulde envelop ontvangen en een voorjaarsbloemetje voor Willemien als dank voor zijn trouw aan onze kerk en ons Collectanten College.

Overigens mocht ons Collectanten College onlangs twee nieuwe collectanten verwelkomen in de vacatures die waren ontstaan door het vertrek van André Ibes naar het AMDG-koor en van Piet Bruins wegens ernstige gezondheidsproblemen. Met twee BN’ers (Bekende Nijmegenaren) als Mark Buck en Jan Houwen is ons college weer op sterkte en klaar om de gulle gaven in de mandjes te ontvangen. Onze kerk kan dat goed gebruiken!

Piet Bisschop, voorzitter Collectanten College.

OPBRENGST ADVENTSACTIE

Geachte mede parochianen,

Namens het bestuur van de stichting Kinderdorpen Chili wil ik allen die hebben bijgedragen aan de Adventsactie ten behoeve van busvervoer voor meervoudig gehandicapte kinderen naar school en vice versa bijzonder hartelijk danken voor de prachtige opbrengst van € 1.310.-

Het bedrag is inmiddels doorgestuurd naar de broeders van Maastricht, die in Chili voor dit project werkzaam zijn.

Nogmaals bijzonder hartelijk dank!

Namens het Bestuur,

Catharina Stolwijk

KRONIEK

Op 5 maart 2017 werd in onze kerk gedoopt:
Noah Geurts, kind van Johan en Joanne Geurts.

AGENDA

Zondag 2 april, 16.00 uur, Petrus Canisiuskerk: Orgelbenefietconcert door organist Gerard Donkers, opbrengst voor Frans van der Lugtcentre, Libanon.

Vrijdag 7 april,12.15 uur, Petrus Canisiuskerk:
In de H.Mis van die dag (de sterfdag van Frans van der Lugt) zal o.a. gebeden worden voor vrede in Syrië.
Petrus Canisius (8)

Op zondag 23 april, Beloken Pasen, feestdag van de martelaar sint Joris (Saint George is patroon van Engeland) zingt het A.M.D.G.-koor na de viering traditioneel het Domine Salvum fac Regem nostrum voor Z.M. de Koning die op 27 april zijn verjaardag viert.

In deze tijd waarin zozeer verdeeldheid in ons land (en in de wereld) heerst is het meer dan nodig dat het hoogste ambt bekleed wordt door iemand die verbindt. Boven elke partij staand is de Koning de aangewezen man. Petrus Canisius (Nijmegen 1521-Fribourg Zw. 1597) was ook zo'n verbindend element in de toenmalige samenleving.

Zijn feest vieren wij eveneens op 27 april. In 1925 toen Canisius werd heilig verklaard en tegelijk tot kerkleraar benoemd is onze kerk van patroon gewisseld: ‘Ignatius’ werd ‘Petrus Canisius’.

In de zestiende eeuw was de toenmalige wereld intens verdeeld in religieuze kampen. Canisius had de wijsheid en kracht om niet zoals ook toen gebruikelijk met oneliners het conflict te zoeken. Nee, hij deed er alles aan om consensus te vinden, overeenkomsten in wat scheidt. Hij viel opponenten van de Rooms-Katholieke Kerk zoals die zich toen manifesteerde niet aan; nee, hij verdiepte zich in de eigen geloofsleer, verklaarde die in talloze geschriften en verkondigde zo nog eens duidelijk: hier staat de Kerk voor, dit is de essentie van haar leer. Hij zocht meerdere malen het debat en entameerde dat bisschoppen in conferenties met de andere partijen trachtten de eenheid terug te krijgen. Hij nam zelf aan die conferenties deel.

Dit lukte ook na diverse pogingen niet. De tegenpartijen waren onderling te verschillend en de meningen hadden zich al te zeer vastgezet. De posities waren ingenomen en men was niet bereid die te herzien.

De Kerk kwam in een concilie (Trente) bijeen en trachtte tot zuivering te komen. Bij de implementatie van de conciliebesluiten in de katholieke kerkprovincies behield Canisius zijn praktische blik en bekeek zorgvuldig welke besluiten (al) ingevoerd konden en moesten worden en welke met grote behoedzaamheid moesten worden uitgelegd en ten slotte ingevoerd. Dit alles om de mensen, gehecht aan de plaatselijke gewoonten, niet te beangstigen of bruskeren.

Doordat hij Provinciaal Overste in – op religieus gebied – zeer verdeelde landen was wist hij als geen ander te laveren en met zorg te werk te gaan. Daardoor heeft hij groter onheil voorkomen en vreedzaam samengaan bevorderd. Deze soepelheid hield geenszins slapheid jegens de Kerk(regels) in. In zekere zin was hij als Luther: hier sta ik, ik kan niet anders. Maar dat hield geen verkettering en veroordeling van de ander in.

Mochten alle bekleders van invloedrijke posities, evenals Petrus Canisius, een respectvolle houding tonen en zo de onderlinge eenheid in verscheidenheid trachten te bevorderen...

Jos Bakkers, archivaris van de P.C.-kerk

 

Kindermiddag Stefanusparochie Kom jij ook? Palmpaasstokken maken op zaterdag 8 april

Ook dit jaar maken we, in de Stefanusparochie, weer palmpaasstokken met de kinderen. Dit is op twee locaties. Daarnaast gaan we luisteren naar het verhaal van Jezus die de poorten van de stad Jeruzalem binnenkomt op een ezeltje en we gaan ook nog andere leuke dingen doen.

In Nijmegen Centrum kunnen de kinderen van groep 7 en 8, in plaats van palmpaasstokken, ook een paaskaars maken. Alle kinderen die op de basisschool zitten, zijn van harte welkom. Op zondag is er de palmpaasviering met speciale aandacht voor kinderen in de verschillende kerken van de parochie.

waar: Maria Geboortekerk Berg en Dalseweg 40
tijd:     13.30-16.30u
aanmelden: kindermiddag@stefanus.nl (naam + leeftijd) Meer info: stefanus.nl
Voor wie?   alle kinderen van de basisschool
Meenemen?   een houten kruis van latten (max. 50x80cm) of een dikke witte kaars (bijv. 19x7cm)
Kosten?     een vrijwillige bijdrage

Neem ook een vriendje mee!

 

Stilstaan bij pater Frans van der Lugt

“In ons klooster hebben we zeven moslimfamilies (vluchtelingen) opgevangen. We zijn één grote familie geworden. We wilden met de orthodoxe christenen Palmzondag vieren. Ze zeiden toen tegen mij: “De kerk ligt vol stof van de bombardementen. We gaan samen de kerk schoonmaken en dan komen we ook in de mis.” Op Palmzondag zaten ze samen met de orthodoxen in de mis, hun kinderen met hun mooiste kleren aan op de eerste rij. Wij hebben ook een imam bij ons wonen, met zijn vrouw en kinderen. Die heb ik toen gevraagd tijdens de mis een tekst uit de Koran voor te lezen. Dit deed hij met veel enthousiasme, en zowaar kwam hij ook nog met een preek voor de dag, over broederschap.”
(Uit het boek Frans van der Lugt SJ 1938 -2014, blz 66)

Pater Frans van der Lugt s.j. 1938-2014.

Op 7 april is het drie jaar geleden dat pater Frans van der Lugt in Homs (Syrië) werd vermoord. In onze kerk herdenken wij zijn leven en werken permanent, getuige de foto en bijschrift in een van de nissen. In deze veertigdagentijd hebben we de gelegenheid om zijn werk te steunen door onze bijdrage die we achter in de kerk kunnen deponeren in de collectebox. Het bedrag gaat, zoals u weet, naar het Frans van der Lugtcentrum in Beiroet dat vluchtelingenkinderen onderwijs verschaft. Dit is een project van het vluchtelingenwerk van de jezuïeten. Ook de opbrengst van de vrijwillige bijdrage van het orgelconcert van zondag 2 april (16.00 u) in onze kerk gaat naar ditzelfde project. Volgend jaar 10 april zou pater Van der Lugt 80 geworden zijn.

Bedevaart naar Beauraing, België, 6 t/m 9 mei 2017

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 6 t/m 9 mei 2017 met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, tentoonstelling, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 6 t/m 9 mei 2017 heeft de opstapplaats Schaijk. Reissom vanaf €275,- p.p..

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 7 mei. De dagbedevaart op zondag 7 mei 2017 heeft de opstapplaatsen Nijmegen en Mill. Reissom € 35,- p.p.

Info bij mw R. v. Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: mw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

WEKELIJKS
weekdagen:
- De kerk is open van 9.30 tot 17.00 uur
- De receptie is open van 13.00 tot 17.00 uur
- De Eucharistieviering is om 12.15 uur

zaterdag:
- De Eucharistieviering is zaterdag om 12.15 uur
- Biechtgelegenheid: zaterdag 12.50-13.15 uur
- Catechesegroep: zaterdag 14.30 - 15.30 uur
- Aanbidding: zaterdag 16.00 - 17.00 uur.

zondag:
- 9.30 uur stille mis
- 10.30 uur Latijnse mis met A.M.D.G. koor (‘even’ zondagen)
- 10.30 uur Nederlandse mis met Projectkoor (‘oneven’ zondagen)
- 16.00 uur Orgelconcert (1ste zondag van de maand)

contact:
Dagelijks van 13.00 tot 17.00 kunt u ons bereiken op 024-3226480 voor:
Ziekenbezoek; Opgeven van misintenties (€ 10,-); Aanvragen van doop, huwelijk, etc. Of indien u: Vervoer zoekt i.v.m. bezoek zondagsmis, Vrijwillig(st)er in onze kerk wilt worden; In een van onze koren wilt zingen

COLOFON
De Canisiuskerk wordt bediend door de paters Jezuïeten.
Pastores zijn de paters Theo van Drunen & Joop van Banning.

Petrus Canisiuskerk, Molenstraat 37, 6511 HA Nijmegen.
Telefoon 024 - 322 6480, Mail: Info@canisiuskerk.nl
NL27INGB0000884562 t.n.v. Petrus Canisiuskerk
www.canisiuskerk.nl / www.stefanus.nl