INLEIDING
Vasten is...
Vasten is een nieuw begin
is leren te bezinnen
door de spijs van Mijn brood en wijn
die je sterken in je pijn
door droevige herinneringen

Vasten is om je heen kijken
mensen leren te begrijpen,
‘s werelds vrede blijft een utopie
zolang de wapens niet verdwijnen

Vasten is jezelf geven
in de stroom van het leven
‘t Is je eigen strijd overwinnen
met een nieuwe lei herbeginnen

Maria Ramaekers

AGENDA
Woensdag 22/02 herdenking bombardement 12.00 u.
Zondag 26/02 carnavalsmis 11.00 u.
Woensdag 01/03 aswoensdag 12.15 u.


JAARLIJKSE STILLE OMGANG IN AMSTERDAM
Van zaterdag 18 op zondag 19 maart 2017. Zie voor meer info poster en flyers achter in de kerk.

KRONIEK
Uitvaarten
Op 27 december jl. vond in onze kerk de uitvaartmis plaats voor Mw. Christine Kho. Op 31 december jl. vond de uitvaartmis plaats van Dhr. Geer Hendricks. Op 17 januari vond de uitvaartmis plaats voor Dhr. Jan Kees Sweens. Op 13 januari vond de uitvaartmis plaats voor Dhr. Boy Penso. Op 23 januari vond de uitvaartmis plaats voor Mw. Liesje Koops. Mogen zij allen rusten in de vrede van de Heer.
Dopen
Op 18 december werd in onze kerk gedoopt: Ashanti La-queesha. Op 12 januari werd in onze kerk gedoopt: Zoë Rutland. We wensen de dopelingen, hun ouders en peet-ouders veel geluk in het leven.

VORMSEL 2017: KUN JIJ WAT EXTRA KRACHT GEBRUIKEN?
Je staat op een belangrijk moment in je leven. Op school werk je aan je toekomst en je wordt langzamerhand steeds zelfstandiger. Maar er is misschien ook heel veel onzeker. Wat wil ik zelf? En hoe krijg ik dat voor elkaar? En waar geloof ik in? Heb je wel eens gehoord van Pinksteren? De leerlingen van Jezus waren bij elkaar.
Jezus was opgestaan uit de dood en had gezegd dat ze moesten vragen om kracht van boven.

vormsel 2017

Opeens merkten ze dat er een soort wind en vuur over hen heen kwam. En van binnen voelden ze een kracht die hen enthousiast maakte en het lef gaf om uit te komen voor hun overtuigingen. Het was de heilige Geest die met zijn kracht over hen kwam.
Zo’n kracht wil God jou ook geven door het vormsel. Een kracht die jou helpt om je zoektocht in je geloof en in je leven te volbrengen. Een kracht die zorgt dat je stevig in je schoenen staat, omdat je mag zijn wie je bent. Samen met andere tieners ga je op weg om die vormselkracht te ontvangen.
Meer informatie (wie, wat, waar, wanneer) vind je op stefanus.nl/vormsel.

ACTIE KERKBALANS 2017
Alle mensen uit ons ‘actieve kerkleden’ bestand hebben een brief ontvangen over de Actie Kerkbalans met een acceptgirokaart. Wanneer u geen brief heeft gekregen, maar wel wilt meedoen, kunt u bij de receptie een onge-adresseerde brief ‘Kerkbalans 2016’ vragen. U kunt daar tevens een formulier krijgen voor de kerkledenadmini-stratie, zodat u volgend jaar wel een geadresseerde brief zult ontvangen. U kunt ook een vastenactie-enveloppe meenemen achter uit de kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

ONTHULLING MONUMENT SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK
Op zondag 29 januari werd in de Petrus Canisiuskerk te Nijmegen een monument onthuld voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Eerder gebeurde iets soortgelijks in Nederland al in 2012 in de O.L.V-kerk te Hengelo (een kunstwerk van Frans Houben) en in 2014 in de Basiliek O.L.V. Ten-Hemel-Opneming te Maastricht (een kunstwerk van Pierre Habets). Het monument in de Nijmeegse kerk is een glas-in-lood raam van de Maldense glazenier Hans Janssen.

misbruik


Gebrokenheid. Dat was het sleutelwoord dat de paters Jezuïeten meegaven aan Hans Janssen, glazenier te Mal-den en ontwerper en uitvoerder van het kunstwerk, dat nu dient als gedenkteken in de Nijmeegse Petrus Canisi-uskerk. Hoe kwam het tot stand? Het begon met een belofte van Pater Verschueren, Provinciale Overste van de Jezuïeten in Nederland, aan de “Lotgenotengroep Canisiuscollege” om een monument op te richten voor de slachtoffers van seksueel misbruik. Dit als aanvulling op de persoonlijke gesprekken, die in de periode daarvoor gevoerd waren en tot een overeenkomst en verbeterde verstandhouding hadden geleid. Waarschijnlijk hadden lang niet alle slachtoffers zich immers gemeld. Waar-schijnlijk waren zelfs niet alle slachtoffers ‘overlevers’ te noemen. Niemand mocht worden vergeten, dat was belangrijk. Vandaar een gedenkteken: een kunstwerk waar je niet zomaar aan voorbij loopt. De afmetingen mochten stevig zijn, het materiaal moest echter kwetsbaar zijn en transparant: vandaar de keuze voor glas.
Waarom hangt het juist in een kerk? Een kerk is een plaats voor liturgie en godsverering, maar ook een plaats waar mensen met hun gebrokenheid terecht willen kun-nen. Juist omdat er voor kwetsbaarheid in de buitenwereld zo weinig plaats is, brengen mensen die graag voor God. Het is ook niet toevallig dat het in de Canisiuskerk terecht is gekomen in de hal: een doorgangsplek, een plaats op de drempel tussen binnen en buiten. Zo is het ook bereikbaar voor wie moeite heeft de kerkruimte zelf binnen te gaan. Ook ‘gewone kerkgangers’ voelen zich verraden en gekwetst. Verraden door de misdragingen van sommige van hun pastores uit het verleden: zelfs al hebben we het over uitzonderingen, iedere dader is er één teveel. Kerkgangers voelen zich wellicht ook gekwetst, ook door soms verbeten reacties van de media.
Maar ze weten ook dat deze pijn in geen verhouding staat tot het leed dat de slachtoffers van misbruik hebben ondergaan. Veel mensen zouden het liefst dit stuk van het verleden achter zich willen laten. Maar het is belangrijk om het aanwezig te houden: om zelf alert te zijn en om de slachtoffers erkenning te geven. Het Evangelie zelf vraagt ons, als christenen, om gebroken en uitgesloten mensen niet over het hoofd te zien. Als we de centrale boodschap van het Evangelie verwaarlozen - namelijk de gebroken medemens te erkennen als onze naaste die onze zorg behoeft - dan wordt het woord van de kerk (en waarschijnlijk ook de kerk als gebouw) leeg en hol. Het gaat er niet om het verleden achter ons te laten maar om een nieuwe toekomst op te bouwen: een toekomst, waarin met machtsongelijkheid (die nu eenmaal ook in het pastoraat voorkomt) wordt omgegaan op een manier die transparant en veilig is voor iedereen.

Johan Verschueren sj
Theo van Drunen sj

AMDG-KOOR

AMDG

Aan kerkvader Augustinus uit de vierde eeuw wordt de zegswijze toegeschreven “Qui cantat, bis orat”: hij die zingt, bidt twee maal. En inderdaad, zingen in ons koor is niet zo maar optreden in een muziekgezelschap, maar velen van ons beleven een vorm van spiritualiteit wanneer we de mis met onze zang ondersteunen. We zingen immers niet voor onszelf, maar voor de Heer. We worden deel van de liturgie. In die zin is het zingen in een kerkkoor heel bijzonder en aantrekkelijk en je zou wensen dat meer mensen de vreugde van het zingen in ons koor zouden ervaren. We zijn al weer een tijdje op weg in het nieuwe jaar. Voorafgaand aan Aswoensdag op 1 maart vindt de Carnavalsmis plaats op zondag 26 februari. Dan zal het koor samen met het projectkoor van onze kerk de Bonifatiusmis zingen onder leiding van Denise Jonker-Termont. Het AMDG-koor is ondertussen bezig de studie van een nieuwe mis af te ronden. Dit is de Missa Sancti Gabrielis, geschreven in de jaren zestig van de achttiende eeuw, door Michael Haydn (1737-1806), een jongere broer van Joseph Haydn. We zullen deze mis voor het eerst laten horen op zondag 26 maart. Dat is midden in de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. Maar daarover een volgende keer.

Frans Wilhelm

VASTENACTIE 2017
Ieder jaar houden we in het kader van de veertigdagentijd een inzamelactie voor een goed doel, meestal in de derde wereld. Dit omdat met name het karakter van solidariteit en samen delen samenhangen met het vasten karakter van deze voorbereidingsperiode op Pasen. Dit jaar zal de Vastenactie zijn voor het werk van de Jesuit Refugee Service in Syrië en Libanon.

VASTENACTIE: DEKENAAT NIJMEGEN HELPT FRANS VAN DER LUGT CENTRE: DOET U MEE.....?
Nog voordat de oorlog begon, was Libanon één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Nu is meer dan 25% van de bevolking Syrisch, scholen zijn overvol en de wachtlijsten zijn lang. Veel gevluchte kinderen zijn al jaren niet meer naar school geweest en lijden onder trauma’s.

vastenactie 2017


Het Frans van der Lugt Center in Burj Hammoud (een buitenwijk van Beiroet) is een project van de Jesuit Refu-gee Service (JRS) om vluchtelingenkinderen toch onderwijs te bieden. Een school die niet meer in gebruik was, is opgeknapt. Daar zijn nu 360, voor het merendeel Syrische, kinderen, zowel moslims als christenen.
De kinderen hebben behoefte aan goed onderwijs waar-onder veel taallessen (Engels, Frans en Arabisch) omdat je in het Libanese onderwijs drie talen moet beheersen.
De kinderen hebben veel familie en vrienden verloren en gruwelijke oorlogs-situaties meegemaakt. Daardoor communiceren ze moeilijk en hebben ze gedragsproblemen. Dus ook psychosociale begeleiding is enorm belangrijk. De Jesuit Refugee Service is een internationale katholieke organisatie, die in 45 landen hulp biedt aan vluchtelingen, asielzoekers, ontheemde mensen in eigen land en mensen in detentiecentra. De belangrijkste werkterreinen zijn onderwijs, noodhulp, gezondheidszorg, levensonderhoud en sociale diensten.
De dienst, opgericht door toenmalige generaal-overste Pedro Arrupe, bestaat al 35 jaar. Hulp wordt geboden aan vluchtelingen, ongeacht ras, etnische afkomst of religieuze overtuiging. JRS is afhankelijk van fondsen en donaties. Het hoofd van het Frans van der Lugt Centre: “Deze kinderen moeten onderwijs, maar vooral ook liefde krijgen en weten dat er mensen zijn die voor hen zorgen. Onderwijs is belangrijk, het geeft hoop en veiligheid”. Er zijn nog twee andere scholen opgericht (in Byblos en in de Bekaa Vallei), waardoor JRS 1.000 kinderen kan helpen. Leerkrachten zijn soms ook vluchtelingen. JRS en de scholen geloven in het “We gaan door” van pater Frans van der Lugt, die in april 2014 werd vermoord in Homs...

Pater F.v.d. Lugt sj

Pater Frans van der Lugt sj 1938-2014.

JRS bezoekt de families van de kinderen een keer per maand. Ze helpen 250 families, die in de buurt van het Center wonen in een arme wijk van de stad. JRS probeert te helpen met voedsel en dekens en men wil een gezondheidskliniek openen. We hopen hiermee, als Dekenaat Nijmegen, een vrucht-bare Vastenactie 2017 te kunnen realiseren (met als streefbedrag: €18.000 voor rugzakjes met boeken, schrif-ten, pennen, kleding (twee maal per jaar uit te delen aan 360 kinderen).
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL 21 INGB 000000 5850 t.n.v. Stichting Bisschoppelijke Vasten Actie o.v.v. “Frans van der Lugt Centre” of deponeren in het offerblok achter in de kerk.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

HERDENKING BOMBARDEMENT NIJMEGEN
Op maandag 22 februari 2016 is het 72 jaar geleden dat Nijmegen getroffen werd door een verwoestend bombar-dement. De stad stond in brand en de binnenstad werd verwoest. Talloze mensen raakten gewond. Bijna 800 Nijmegenaren: inwoners, waaronder schoolkinderen en passanten, kwamen om.

 

bombardement1

Op woensdag 22 februari wordt het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944 herdacht. De herdenking wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen en de Raad van Kerken. Om 12.00 uur is er een gebedsdienst in de Stevenskerk. De officiële herdenking bij monument De Schommel begint om 13.00 uur.

BENEFIETCONCERT MET PLURYN
In het kader van de reguliere maandelijkse orgelconcerten in onze kerk door Gerard Donkers, werd zondag 5 februari van 16.00 tot 17.00 uur een concert gegeven door medewerkers van de Stichting Pluryn. Frans de Haan, accordeon en orgel, Leander Arends, syn-thesizer, Ben Evers, trompet, Christiaan Habing, trombone en natuurlijk Gerard Donkers zelf gaven het beste van zichzelf. De vele aanwezigen hebben intens genoten en lieten dat blijken door een langdurig applaus en ruime gift.
Van harte Frans, Leander, Ben, Christiaan en Gerard pro-ficiat met deze geweldige prestatie. Pluryn van haar kant was heel blij met de warme ontvangst en enthousiaste hulp door de vrijwilligers van onze kerk die het succes van deze middag mede mogelijk hebben gemaakt. Pluryn onderstreepte dit door spontaan de opbrengst van de collecte aan onze kerk te geven. Wat een fantastisch gebaar van alle muzikanten en bege-leiders!
Onze vrijwilligers hebben dit graag gedaan. Hun werk wordt in stilte gedaan en dan is een dikke pluim een extra stimulans voor hen om door te gaan.
Onze kerkgemeenschap dankt Pluryn voor haar mooie gebaar en de vrijwilligers van die middag voor de en-thousiaste inzet. Wij zullen Pluryn een exemplaar van deze Nieuwsbrief toezenden.
(In principe geeft Gerard Donkers elke eerste koopzondag van de maand een orgelconcert in onze kerk op bovengenoemde uren. (Zie ook de kerkwebsite.)

WEKELIJKS

weekdagen:
- De kerk is open van 9.30 tot 17.00 uur
- De receptie is open van 13.00 tot 17.00 uur
- De Eucharistieviering is om 12.15 uur

zaterdag:
- De Eucharistieviering is om 12.15 uur
- Biechtgelegenheid: 12.50-13.15 uur
- Catechesegroep: 14.30 - 15.30 uur
- Aanbidding: 16.00 - 17.00 uur.

zondag:
- 9.30 uur stille mis
- 10.30 uur Latijnse mis met A.M.D.G. koor (‘even’ zon-dagen)
- 10.30 uur Nederlandse mis met Projectkoor (‘oneven’ zondagen)
- 16.00 uur Orgelconcert (1ste zondag van de maand)

contact:
Dagelijks van 13.00 tot 17.00 kunt u ons bereiken op 024-3226480 voor:
- Ziekenbezoek
- Opgeven van misintenties (€ 10,-)
- Aanvragen van doop, huwelijk, etc.
Of indien u:
- Vervoer zoekt i.v.m. bezoek zondagsmis
- Vrijwillig(st)er in onze kerk wilt worden
- In één van onze koren wilt zingen

COLOFON

De Canisiuskerk wordt bediend door de paters Jezuïeten.
Pastores zijn de paters Theo van Drunen & Joop van Banning.

Adres- en andere gegevens:
Petrus Canisiuskerk
Molenstraat 37
6511 HA Nijmegen.
Telefoon 024 - 322 6480
Mail: Info@canisiuskerk.nl
NL27INGB0000884562 t.n.v. Petrus Canisiuskerk
www.canisiuskerk.nl