Terugkijkend naar het afgelopen jaar is er weer veel goeds gebeurd met name doordat zoveel vrijwilligers zich ook het afgelopen jaar weer hebben ingezet voor alle taken en aandacht die gemoeid is met de zorg voor de nu nog zeven geloofsgemeenschappen in onze parochie.

Zonder vrijwilligers kan een kerk niet bestaan. Zij zorgen met de leden van de priesters en pastorale werkers voor de vieringen (koren, misdienaars, secretariaat, etc.), het diaconale werk (mantelzorg, ziekenzorg, etc.), de catechese via jongerenwerk, parochieblad en anderszins en voor de gemeenschapsopbouw. Wie kennis neemt van de website ziet welke activiteiten per locatie allemaal plaatsvinden.

Rond de jaarwisseling  hebben de locaties zelf aandacht besteed aan de inzet van alle vrijwilligers in het afgelopen jaar.  Hartelijk dank daarvoor.

Overzicht van de vertrekkende en nieuwe mensen in de locatieteams, het parochieberaad, de pastoraatsgroep en het bestuur

Agneskerk:

Afscheid genomen van: Theo Jongmans.

Toegetreden: Richard Roelofs (secretaris) en Theo Wasmus.

Antonius Abt:

Afscheid genomen van: pater Cees van Gorp en Berry Tijsse Klasen.

Antonius van Padua:

Afscheid genomen van: Monique Leclercq.

Toegetreden: Martien Peters (penningmeester) en Frans Blom (secretaris).

Petrus Canisius:

Afscheid genomen van: Astrid Ratering Arntz.

Toegetreden: Clara de Groen (secretaris).

Goede Herder:

 • Afscheid genomen van: Rommie Terpstra.
 • Toegetreden: Ellie de Haas.
 • Maria Geboorte:
 • Afscheid genomen van: Berthine de Roo.
 • Toegetreden: Nico Wielhouer.
 • Parochieberaad:
 • Toegetreden: Clara de Groen (namens Petrus Canisius)
 • Pastoraatsgroep:
 • Afscheid genomen van: pater Cees van Gorp
 • Parochiebestuur:
 • Afscheid genomen van: Stephan van Beekhuijsen.
 • Toegetreden: Ronald van der Pluym (penningmeester) en Lineke Meekes.

 

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen geweest bij de diverse locaties?

Allereerst is daar het terugtreden van pater Van Gorp als priester die zich jarenlang volledig heeft ingezet voor de geloofsgemeenschap van de Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat. Gelukkig is er sprake van een toenemende samenwerking tussen de locaties Antonius Abtkerk en Goede Herderkerk. Het is verheugend om te zien dat pater Hans van Zonneveld en pastor Patrick van Dievoet vanuit de Goede Herderkerk ook de vieringen verzorgen in de Antonius Abtkerk en dat als lekenvoorganger Geert Ritmeijer vanuit de Bethlehemkerk nu mede voorgaat in de Goede Herderkerk. 

Het beheer van de begraafplaats aan de Dennenstraat is overgedragen aan het bestuur van de parochie en is uitbesteed aan de stichting Begraafplaatsen Jonkerbosch. Vrijwilligers van de Dennenstraat blijven daar nog actief voor het onderhoud.

Ook heeft het bestuur met waardering kennis genomen van de groeiende samenwerking tussen de locaties Antonius van Padua en Dominicus (Effata).

 De Bethlehemkerk is in erfpacht inmiddels verkocht. De verbouwplannen voor het pand aan de 2e Oude Heselaan 173 (beneden pastorale functie, boven begeleid wonen) liggen nog ter goedkeuring bij de Gemeente. Dit geldt ook voor de verbouwing van de zolder van de pastorie aan de Dennenstraat. De verbouwing van de pastorie van de Maria Geboortekerk is vrijwel klaar. De aanscherping door de Gemeente van de verhuurvergunningen heeft er toe geleid dat in de pastorie van de Dominicuskerk enkele  kamers leeg kwamen te staan tot een vergunning werd verleend. Dat is inmiddels gebeurd. Met het locatieteam van de Antonius van Padua wordt overleg gevoerd over verbouwing van de pastorie voor verhuur en mogelijk vestiging van een Pelgrimshuis of een Diaconaal Centrum.

De parochie heeft van het begin af aan gekozen voor ‘Eenheid in Verscheidenheid’. Onze eenheid is rijk aan verscheidenheid als het gaat om kerkvisie en spiritualiteiten vanuit de ordes die hier destijds parochies hebben gesticht (Augustijnen, paters SCJ, Dominicanen), maar ook meer recent de Gemeenschap Emmanuel. 

Pastoor

Met het bisdom is overleg geweest over de mogelijkheid een eigen vaste pastoor voor onze parochie te krijgen om daarmee onder anderen de samenwerking te versterken  tussen bestuur en pastorale team en ook binnen het pastorale team meer eenheid te bereiken. De heer J. van Oppen heeft hierover overleg met de pastoraatsgroep.

Administratie

Belangrijk is het afgelopen jaar de invoering geweest van de nieuwe systemen voor de kerkleden- en kerkbalansadministratie (DocBase) en voor de financiële administratie (Exact online). Met de hulp van mevr. M. Martens en hr. R. Hovelynck vanuit het bisdom is het gelukt tijdig op de nieuwe systemen over te stappen en daarmee tegelijkertijd meer eenheid en samenwerking te bereiken tussen de locaties en met het bestuur.

Jaarrekening

De jaarrekening 2018 is goedgekeurd. De begrotingen voor 2019 en 2020 werden bij het bisdom tijdig ingediend, vooral dankzij de goede samenwerking tussen locatie-penningmeesters en onze nieuwe penningmeester R. van der Pluym.

Beleidsplan

Het nieuwe beleidsplan van de parochie laat al enige tijd op zich wachten. Het bestuur  is van mening dat het pastorale deel van dat plan, behoudens de al aangegane en lopende verplichtingen, leidend moet zijn voor toekomstige financiering van pastorale en andere projecten. Het afgelopen jaar heeft de pastoraatsgroep na consultatie van de locaties in het najaar haar pastorale plan aangeboden aan het bestuur. Het bestuur zal in de komende periode het integrale plan als concept voorleggen aan alle gremia (locaties, parochieberaad, pastoraatsgroep). Daarna zal het plan, na eventuele bijstellingen, definitief gemaakt worden.

Parochiebestuur

Het bestuur heeft goed en constructief overleg met het bisdom op alle terreinen waarvoor dat nodig is. Ook heeft het bestuur een eerste constructief overleg gevoerd met onze naburige parochie in Nijmegen, de Heilige Drie-Eenheid. Afgesproken is dit overleg ongeveer 1 à 2 x per jaar te hebben. Met de Gemeente en de Omgevings Dienst Regio Nijmegen (ODRN) is regelmatig overleg gevoerd over verbouwingen en vergunningen voor de pastorieën waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Als resultaat valt te vermelden dat WOZ-waarden naar beneden zijn bijgesteld. De afhandeling van verbouwingsaanvragen verloopt (te) traag. Het bestuur hoopt in het nieuwe jaar deze projecten grotendeel te kunnen afronden samen met de betreffende locaties.

500 jaar H.  Petrus Canisius

In het nieuwe jaar 2020 zullen vanuit de Petrus Canisiuskerk door alle betrokkenen voorbereidingen worden getroffen voor de viering van het eeuwfeest 500 jaar H. Petrus Canisius in 2021. Dat is niet alleen voor de locatie en de parochie van belang maar is ook voor de stad Nijmegen een zeer bijzondere gebeurtenis. Nadere informatie hierover zal in de loop van het jaar volgen.

2020

Het bestuur spreekt de wens uit dat het nieuwe jaar een jaar van verdere groei in verbondenheid en inspiratie mag zijn waarin de parochie (gelovigen, vrijwilligers pastorale voorgangers, locatieteams en bestuurders en alle anderen die daarbij betrokken zijn of raken) zowel naar binnen als naar buiten haar missie mag uitdragen door te leven vanuit het evangelie van Jezus Christus.