Sinds het vorige communiqué (september 2019) heeft het bestuur vergaderd op 24 oktober 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Er is overlegd met de pastoraatsgroep waarbij o.m. de volgende onderwerpen aan de orde waren:
  • Dossier Preventiebeleid is via de website (onder Contact) te raadplegen;
  • Mgr. De Korte heeft een gespreksleider voorgesteld voor pastoraatsgroep en bestuur. Een kennismakingsafspraak wordt gemaakt;
  • Twee leden van bestuur en twee vanuit de pastoraatsgroep zullen werken aan de eerste versie van het integrale beleidsplan van de parochie voor 2020 t/m 2023. Dit zal toegestuurd worden aan de locaties en het parochieberaad met de vraag om reacties.
 • Voor de vacante bestuursfunctie zijn 9 potentiële kandidaten onder de aandacht van het bestuur gebracht. Het bestuur heeft een eerste selectie gemaakt waarmee, samen met H. Hamers van de pastoraatsgroep, een vervolggesprek gevoerd zal worden.
 • Na overleg met de penningmeesters van de locaties hoopt de penningmeester van het bestuur begin december met een geconsolideerde begroting in het bestuur te komen, waarbij, voor zover al mogelijk, rekening wordt gehouden met het nog vast te stellen beleidsplan.
 • Bestuur zal ook in de komende periode overleg blijven voeren met de gemeente, ODRN en met de betreffende locatieteams over de verbouwingsprojecten van de diverse locaties (Antonius Abt Dennenstraat, Antonius van Padua Groesbeekseweg, 2e Oude Heselaan, Maria Geboortekerk, Effata-Dominicuskerk).

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 12 december 2019.

Sinds het vorige communiqué (juni 2019) heeft het bestuur vergaderd op 10 september 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Er wordt een overleg gepland met het bestuur van de parochie Heilige Drie-Eenheid.
 • De Betehemkerk is inmiddels verkocht op basis van erfpacht aan een particulier.
 • Het bestuur heeft in de laatste vergadering, onder dankzegging voor alle bewezen diensten, afscheid genomen van bestuurslid Frits Hendriks. Hij gaat een vervolgopleiding volgen aan de universiteit van Leuven en heeft daarom zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Hierdoor is er een vacature ontstaan. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger (bij voorkeur een vrouw) en staat open voor suggesties.
 • Het bestuur heeft conform de afspraken de jaarlijkse contourennota vastgesteld met de kaders voor de begroting 2020. Een en ander komt in het eerstvolgende penningmeesters overleg aan de orde.
 • Het bestuur zal overleg voeren met de locaties Antonius Abt Dennenstraat en Antonius van Padua Groesbeekseweg in verband met stagnering in de voortgang van voorziene verbouwingen en andere lopende zaken.
 • Het bestuur heeft besloten om het orgel van de Betlehemkerk niet te verplaatsen naar de Antonius Abtkerk vanwege te hoge kosten die daarmee gemoeid zouden zijn.
 • Het kantoorpand aan de Tweede Oude Heselaan is gekraakt. Het bestuur is in overleg met politie en justitie hoe dit op te lossen. Er zal tijdelijk anti-kraak bewoning geregeld gaan worden.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019. Het eerste gedeelte is er het periodieke overleg met de pastoraatsgroep.

Sinds het vorige communiqué (mei 2019) heeft het bestuur vergaderd op 26 juni 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Overleg vond plaats met Hans Hamers, als vertegenwoordiger van de pastoraatsgroep, over samenwerking tussen pastoraatsgroep en bestuur en over het concept pastoraal beleidsplan als onderdeel van het beleidsplan van de parochie. Het bestuur heeft waardering uitgesproken voor het pastorale plan en de presentatie ervan op 13 juni. Opmerkingen van het bestuur op het pastorale plan worden ter kennis gebracht van de pastoraatsgroep, tevens zal een procedurevoorstel worden meegezonden om te komen tot een beleidsplan van de parochie als geheel.
 • Bestuur heeft met locatieteams afzonderlijk afspraken gemaakt om de nieuwe systematiek toe te lichten om te komen tot meer gemeenschappelijk centraal vermogen t.b.v. een beter rendement op vermogen en uit onroerend goed. Daaruit kunnen nieuwe pastorale doelen ondersteund worden.
 • Gesproken is over een business plan van de Stichting San Damiano die een pelgrimshuis in de pastorie van de Antonius Van Paduakerk wil realiseren. Er is vervolgoverleg nodig met alle partijen.
 • Bestuur stemt in met huur- en erfpachtconstructie van de Betlehemkerk door Studentenhuisvesting SSH&. De kerk is inmiddels ontruimd. De klokkenstoel aan de straat gaat mogelijk naar de begraafplaats aan de Dennenstraat en het orgel gaat mogelijk naar de Antonius Abtkerk.
 • Het bestuur heeft besloten de portefeuille ‘communicatie’ in het bestuur te laten vervallen. De aanduiding bleek de verwarring op te roepen dat het bestuur leidend zou zijn in communicatie. Het bestuur is echter faciliterend. Frits Hendriks is nu algemeen bestuurslid, maar behoudt zijn taken, waaronder de verantwoordelijkheid voor de website.
 • Het bestuur ondersteunt graag de plannen van de pastoraatsgroep voor het Stefanusweekend van 4 tot en met 6 oktober.
 • Het bestuur is veel dank verschuldigd aan iedereen die zich weer ingezet heeft voor de parochie en wenst allen een heel ontspannen en goede vakantie toe.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 10 september 2019.

Sinds het vorige communiqué (april 2019) heeft het bestuur vergaderd op 16 mei 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • Overleg met de pastoraatsgroep over samenwerking tussen pastoraatsgroep en bestuur en over het concept pastoraal beleidsplan, mede ter voorbereiding van de gezamenlijke vergadering met locatieteams en parochieberaad op donderdag 13 juni a.s.
 • De meeste locaties hebben de jaarlijkse KASKI-tellingen verricht. Hartelijk dank hiervoor. De gegevens zullen worden verzameld en naar pastoraatsgroep, parochieberaad en locaties worden gestuurd.
 • Het bestuur is geschrokken van de hevige reacties op haar brief over enkele financiële zaken. Dit leek uitgebreid besproken te zijn, met name in het overleg met de locatiepenningmeesters. Alle brieven zullen beantwoord worden met een nadere toelichting. Ook zullen er nieuwe gesprekken worden gepland tussen bestuur en locaties.
 • Voor de herbestemming van het voormalige kerkgebouw van locatie Betlehem zijn twee biedingen binnengekomen. Het bestuur heeft met de gemeente in een eerder stadium gekeken aan welk type woningen de wijk behoefte heeft. Dit blijken starterswoningen te zijn. Voor deze nieuwbouw zal vergunning worden verleend. Beide biedingen zijn op basis van erfpacht. In overleg met het bisdom zal gekozen worden voor de meest sociale optie.Een ander gebouw van locatie Betlehem zal worden verbouwd. Overleg met gemeente en bisdom over de invulling ervan is gaande.
 • Na intensief overleg met de gemeente Nijmegen zijn WOZ-waarden van pastorieën bijgesteld. Er is jarenlang teveel betaald. Hierdoor heeft het bestuur van afgelopen jaren teveel geïnde belasting terugontvangen en zullen in de toekomst de lasten lager zijn.
 • De omzetting van de Navision administratie (kerkleden, kerkbijdragen, financiën, etc.) naar de nieuwe systemen Docbase en Exact-online is met succes afgesloten. Er wordt nog gewerkt aan verdere optimalisering van gebruik en toepassingen. Alle betrokkenen worden bedankt voor hun grote inzet. Het was niet altijd makkelijk, maar we hebben als parochie de klus samen weten te klaren.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 26 juni 2019.

Sinds het vorige communiqué (februari 2019) heeft het bestuur vergaderd op 10 april 2019.

In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

 • In overleg met locatie Effata-Dominicus wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van zonnepanelen op pastorie en/of kerk.
 • De jaarrekening 2018 van de parochie is met nog enkele correcties door het bestuur vastgesteld om ter goedkeuring door te sturen naar het bisdom. Grote waardering wordt uitgesproken voor de penningmeester en de locatiepenningmeesters. Voor het eerst sinds de fusie is de jaarrekening zo vroeg klaar.
 • Met architecten en de Gemeente Nijmegen vindt overleg plaats over verbouwing van pastorieën (Dennenstraat, Groesbeekseweg, Berg en Dalseweg en 2e Oude Heselaan) teneinde ze geschikt te maken voor verhuur.
 • Het bestuur heeft kennis genomen van de discussie in het parochieberaad over het pastoraal beleidsplan.
 • Er is, met veel dank en waardering voor zijn inzet gedurende ruim 5 jaren, afscheid genomen van Stephan Beekhuijsen, penningmeester van de parochie.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 16 mei 2019.