Sinds het vorige communiqué (24 oktober 2019) heeft het bestuur vergaderd op 19 december 2019. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Een volgende conceptversie van het beleidsplan van de parochie zal hopelijk medio februari verschijnen voor verdere discussie met alle geledingen.
  • Het nieuwe bestuurslid, mevrouw Lineke Meekes, is benoemd en legt een oriëntatie- en kennismakingsronde af langs de locaties.
  • Het bestuur heeft op basis van de begrotingsgegevens van de penningmeesters van de locaties, de integrale begroting voor 2020 vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan het bisdom. De begroting laat een hanteerbaar tekort zien van ca. 65.000 euro.
  • De lijsten van de leden van de locatieteams en hun benoemingen zullen geactualiseerd worden. Dit was in de afgelopen paar jaar, waarin nogal wat mutaties hebben plaatsgevonden, nog niet gebeurd.
  • De vergaderdata van het bestuur in het volgend jaar zijn vastgesteld: 30 januari, 12 maart (met pastoraatsgroep), 23 april, 11 juni, 3 september, 15 oktober (met pastoraatsgroep) en 26 november.
  • Met het locatieteam van de Antonius van Paduakerk zal in januari 2020 overlegd worden over de door hen ingediende plannen voor een Diaconaal Centrum.
  • Ons nieuwe bestuurslid zal zich buigen over het dossier ‘grensoverschrijdend gedrag’.

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 30 januari 2020.