Sinds het vorige communiqué (september 2018) heeft het bestuur vergaderd op 23 oktober 2018. In de afgelopen periode hebben onder meer de volgende onderwerpen de aandacht gehad:

  • Overleg met Mgr. De Korte, tussen leden van het bestuur en leden van de pastoraatsgroep heeft opgeleverd dat eerst onze waarnemend pastoor overleg heeft met de pastoraatsgroep. Daaruit wordt afgeleid wat de beste samenwerkingsvorm zal zijn tussen pastoraatsgroep en bestuur.
  • In afwachting van het nieuwe pastorale beleidsplan zal het bestuur geen initiatieven ontplooien voor gezamenlijke communicatie.
  • Er wordt overleg gevoerd met locatie Ant. Abt, Dennenstraat en een andere partij hoe vanaf januari om te gaan met het beheer en de administratie van de daar aanwezige begraafplaats.
  • De pastorie van de AvP dient verbouwd te worden om een betere huuropbrengst te genereren. Daarvoor moet een bestemmingswijziging worden doorgevoerd en wordt overlegd met de gemeente. Tegelijkertijd heeft het locatie team ideeën ontwikkeld voor een pelgrimshuis. Er wordt getracht om beide visies in één lay-out vorm te geven, omdat maar éénmalig verbouwd kan worden. Het locatie team is bij de besprekingen betrokken.
  • De jaarrekening 2017 van de parochie is door het bestuur vastgesteld en zal ter goedkeuring doorgeleid worden naar het bisdom. De jaarcijfers met een bescheiden positief resultaat zullen naar de locaties gestuurd worden en op de website verschijnen. Voorbereidingen zijn getroffen voor de begroting 2019.
  • In de komende periode zal voor het bijhouden van de meerjaren-onderhoudsplanning van onze gebouwen (kerken en pastorieën, etc.) overgeschakeld worden op de nieuwe versie van OCS, nl. OCS-suite. Per locatie wordt deze verandering met betrokkenen doorgevoerd.

 

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 4 december 2018.