IdeeenFontein

De nieuwe Effata-gemeenschap, zo staat in het profiel, wil niet iets nieuws doen, maar het oude beter doen. Het gaat om kwaliteit in de kerntaken van een kerk: liturgie, pastoraat (inclusief catechese) en diaconie. De nieuwe gemeenschap wil investeren. Het doel daarvan is mensen dichter in contact te brengen met hun ziel: met de plek in zichzelf waar ze het meest tot zichzelf komen én het meest uit zijn op verbinding met anderen, met de schepping en met God

Velen van ons zijn door de jaren heen zozeer gewend aan een minimale parochie, waarin alleen het hoogstnoodzakelijke gedaan wordt, dat we ons daar nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. In dit document-in-ontwikkeling worden ideeën verzameld die door de nieuwe gemeenschap zouden kunnen worden opgepakt, om de nieuwe gemeenschap smoel, durf en karakter te geven.

Uitgangspunten van beleid

  • Mensen van nu zijn op zoek naar events, naar belevenissen. Het aanbod is enorm groot, en mensen zijn een zekere kwaliteit gewoon gaan vinden. Een kerk redt het niet als ze drijft op goede bedoelingen alleen. Een kerk moet kwaliteit bieden, in liturgie, pastoraat en diaconie.
  • Katholiek betekent letterlijk: doorheen het hele. Religie betekent letterlijk: (weer) verbinden. Wij willen ons richten op wat mensen en wat een gemeenschap heelmaakt, wat mensen met elkaar, met zichzelf en met de wereld om ons heen verbindt.
  • De volkskerk van vroeger bestaat niet meer. Veel buiten- en zelfs randkerkelijken weten weinig af van kerk, geloof, traditie. De kerk heeft een hoge drempel gekregen. De nieuwe gemeenschap wil steeds gespitst zijn op het verlagen van drempels. Niet om een servicekerk te worden van ‘u vraagt, wij draaien’, maar om een open en gastvrije gemeenschap te zijn, waar mensen op verschillende niveaus aansluiting kunnen vinden – om van daaruit wellicht eens dieper door te dringen in het geloof.


1. Liturgie

1.1. Gevarieerd vieren

1.2. Kwaliteit in muziek

1.3. Begeleiding van koren

1.4. Creatief gebruik maken van het gebouw

1.5. Randkerkelijke muzikale activiteiten
- Een mooi, sfeervol kerkgebouw werkt op mensen in, ook als ze niet- of randkerkelijk zijn. Het is dan ook aan te bevelen om met regelmaat concerten te organiseren, maar dan wel met de inzet dat het gebodene een religieuze of sacrale ondertoon heeft. Te denken valt niet alleen aan de orgelkring en andere Nijmeegse muzikale groeperingen, maar ook aan concerten die op eigen initiatief totstandkomen, zoals een mini-festival van een uur of anderhalf met negro-spirituals, waarvoor drie Nijmeegse koren worden gevraagd (zoals jazzkoren) om twintig minuten of een half uur repertoire in te studeren. Overigens is het uitgangspunt altijd om de concerten tegen een zeer geringe vergoeding aan te bieden.


2. Pastoraat

2.1. Communicatie

2.2. Intensiever pastoraat voor deelgroepen.
Jongeren komen niet of niet vaak in de kerk. Maar als ze elkaar kunnen ontmoeten, plezier hebben en niet aan een verplicht ritme vastzitten, zijn ze gemakkelijker te betrekken. Bijvoorbeeld door het organiseren van een één- of tweejaarlijkse musical.
Rouwenden

2.3. Pastoraal café

2.4. Eetgroepen: er zijn nogal wat groepen die nog niet geworteld zijn: studenten, dertigers die (nog) geen relatie hebben of nieuw zijn in de stad, enzovoorts. De nieuwe gemeenschap zou eetgroepen kunnen oprichten met als voornaamste doel mensen met elkaar in contact te brengen. De band met de kerk zou zelfs heel bescheiden kunnen zijn, ofschoon een eetgroep zelf zou kunnen besluiten ook wat bezinning te willen inbouwen.


3. Diaconie

3.1. Bestaande banden en activiteiten verstevigen en verbreden: met de Stichting Gast, de Voedselbank, de diaconale organisaties van zusterkerken etc.

3.2. Partnerparochie: via een hoekje op de website en enkele jaarlijkse activiteiten zou contact kunnen worden gelegd met een ‘zustergemeenschap’ in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Wellicht is het mogelijk om, als er een zustergemeenschap met een diaconaal profiel gevonden wordt, jonge mensen te interesseren om als vakantieproject vrijwilligerswerk te gaan doen.

3.3. Ouderenbezoek: een van de grootste problemen onder ouderen is de vereenzaming, met name van mensen die minder mobiel geworden zijn. In samenwerking met bijvoorbeeld de plaatselijke KBO, de GGZ en het welzijnswerk kan een bezoekgroep gemaakt worden om ouderen aan een bredere kring te helpen (neem een nieuwe opa / oma!).

3.4. Milieubewustzijn stimuleren
Het is verbazingwekkend hoe weinig christenen doorgaans aandacht hebben voor het milieu. O zeker, we bezingen graag de lof van de schepping en zijn lid van Natuurmonumenten, maar in ons alledaagse leven hebben we weinig oog voor wat we zelf kunnen doen. We kopen in de bio-industrie opgefokt vlees, eten aardbeien in december en schaffen zonder naar het etiket te kijken appels aan die uit Nieuw-Zeeland blijken te komen.
Toch gebeurt er op milieugebied van alles om ons heen, waar we - dankbaar en vrolijk - bij aan kunnen sluiten, vooral omdat dan kan blijken dat het leuk kan zijn om milieubewuster te leven. Zo bestaat er in krakerspand De Grote Broek in Nijmegen, een voedselcoöperatie die door vrijwilligers gerund wordt, met als doel om milieubewust boodschappen doen mogelijk te maken zonder tegen enorm hogere kosten aan te lopen. Ook bestaan er in de directe omgeving (Ooij, Groesbeek etc.) milieubewuste producenten van fruit en kaas, en vrijwilligersorganisaties die delen van het mooie landschap om Nijmegen heen beheren.
Het is heel wel mogelijk om met deze en andere organisaties en bedrijven contacten op te bouwen, fietstochten te organiseren, incidenteel vrijwilligers te leveren, met als voornaamste doel om vanuit een fundamentele verbondenheid met de schepping bewuster te worden van het eigen gedrag. Daarbij zouden dan steeds beknopte religieuze uitingen aan verbonden moeten worden.

3.5. Vrijwilligersorganisaties
Op de website www.handjehelpen.nl werken allerlei welzijnsorganisaties samen om mensen die een maatje, oppas of bezoek nodig hebben de helpende hand toe te steken. De nieuwe gemeenschap zou zich daarbij kunnen aansluiten en mensen kunnen werven om zich aan te melden als hulpvrager en als helper. Ook de telefonische hulpdienst zou van ons een impuls kunnen krijgen.