Wat houdt een agapè-viering in, en waarin onderscheidt zij zich van een eucharistieviering of een woord-en communieviering? Waarom hebben wij als Effataparochie voor deze vorm van vieren gekozen?

Herkomst agapè-viering

Van oudsher komen christenen op zondag samen rond Woord en Tafel (brood én wijn). De vorm waarin christenen vieren heeft in de loop van de geschiedenis nogal wat wijzigingen ondergaan. De eerste christenen kwamen bij elkaar thuis, in de zogenaamde huisgemeenten, en brachten zelf brood en wijn mee (mogelijk ook andere gaven). Zij gaven dat af voor het begin van de viering of droegen het aan bij het klaarmaken van de Tafel. 

Slechts een deel van het meegebrachte brood werd gebruikt en wat overbleef kreeg een diaconale bestemming. Men vertelde elkaar verhalen over Jezus Christus en vierde er de agapè-maaltijd. (agapè is het griekse woord voor liefde). Een agapè-maaltijd drukt de liefdevolle verbondenheid uit van alle aanwezigen met Jezus Christus en met elkaar. Men sprak een eenvoudig dankgebed uit en vroeg daarmee Gods zegen over brood en wijn.

In een latere periode werd een onderscheid gemaakt tussen de gezamenlijke maaltijd en de rituele viering met offerkarakter en zegengebed. Tot het jaar duizend gebruikte men tijdens de viering brood dat ook thuis tijdens de maaltijd op tafel stond, later werd dit ‘gewone’ brood vervangen door hosties. Geleidelijk aan is het (eenvoudige) dankgebed uitgegroeid tot het eucharistisch gebed en ontstaat de vorm van eucharistie zoals wij die nu kennen.

Waarom een agapè-viering?

Vanwege het dreigend priestertekort is in de afgelopen decennia een aantal parochies op zoek gegaan naar vormen van vieren waarin ook niet- gewijden, leken, kunnen voorgaan. Zo is in de voormalige Dominicusparochie de viering van Woord en Tafel ontstaan. Deze viering lijkt in sterke mate op de agapè-viering en stoelt ook op het gedachtegoed van de eerste christenen. 

In de voormalige Christus-Koning / Stephanus- parochie heeft men gekozen voor woord- en communievieringen. Daarbij deelt de (leken)voorganger hosties uit die in een eerdere eucharistieviering door de priester zijn geconsacreerd.

 

In de kerngroep hebben we inmiddels ruim een jaar nagedacht over mogelijke vormen van vieren in de nieuwe Effataparochie. Middels de preekcyclus over vieren, de enquête, de parochieavond en diverse persoonlijke gesprekken, hebben we hierover regelmatig met u van gedachten gewisseld. Op basis daarvan is besloten eenmaal per maand een viering te houden waarbij niet de priester voorgaat, maar heel de geloofsgemeenschap, een keuze die ons inziens door vele Effataparochianen ondersteund wordt. Vervolgens was de vraag: welke vorm we daarvoor gaan kiezen.

Uitgangspunt bleef: vieren rondom Woord en Tafel, en bij voorkeur met brood én wijn als oersymbolen van ons geloof. Om de eenvoud en het eigene van de viering te benadrukken, is gekozen voor ‘gewoon’ brood (geen hosties zoals in de eucharistie). Zo zijn wij anno 2000 opnieuw uitgekomen bij de eenvoud van de agapè-viering van de eerste christenen, waarin ook wij in gelijkwaardigheid de onderlinge eenheid en onze verbondenheid met Christus vieren.

pastor Annemie Herinx. 

(uit een publicatie van enige jaren geleden)