De Goede Herderkerk Nijmegen (1965-2015)

geschiedenis

 

v l n r pater J. Terhell s.c.j. (kapelaan) pater H. v. Beurden s.c.j. en pater dr. P. van Leeuwen s.c.j. (assistent). 
foto Notenbalk

Inleiding
Door de Gemeente Nijmegen werd in oktober 1962 een uitbreidingsplan Neerbosch-Oost gepresenteerd. Dit gebied werd aangewezen als een nieuw woongebied ter uitbreiding voor Nijmegen-Zuid. De nieuwe woonwijk, met ruim 2500 woningen, zou onderdak moeten bieden aan ongeveer 10.000 mensen. De wijk is omgeven door enkele hoofdwegen – Dennenstraat en Graafseweg – en het Maas- en Waalkanaal. In 1964 werd begonnen met de woningbouw en in maart 1965 kwamen de eerste bewoners in de wijk.

Voorbereiding
De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. W.M. Bekkers, had inmiddels pater H. van Beurden s.c.j. aangesteld als bouwpastoor om een nieuwe parochie in Neerbosch-Oost voor te bereiden. Pater van Beurden verbleef in het St.Jozefstudiehuis aan de Kerkstraat 65 te Nijmegen-Heesch. Vanuit deze locatie werd begonnen met het vormen van een parochiegemeenschap.
Bij besluit van 28 november 1965 werd door Mgr. W.M. Bekkers officieel een nieuwe afzonderlijke en zelfstandige parochie opgericht onder de naam parochie De Goede Herder. De parochie kwam onder de zorg van de Congregatie Priesters van het H. Hart.

De parochie
Door pater H. van Beurden s.c.j. werd aan de nieuwe bewoners verteld dat de parochie ging starten met enkele diensten in het weekend van 11 en 12 september 1965. In eerste instantie in een bouwkeet, later in een lokaal van de jongensschool en vanaf april 1966 in de kapel van M.M.S. der Rosastichting.
Pater van Beurden werd op 21 mei 1966 officieel geïnstalleerd als pastoor van de parochie. Inmiddels had hij assistentie gekregen van pater J. Terhell s.c.j. (kapelaan) en pater dr. P. van Leeuwen s.c.j. (assistent).
De parochie vormde een belangrijk centrum voor diverse nieuwe wijkaangelegenheden. Verschillende activiteiten werden vanuit de parochie opgezet. De wijk Neerbosch-Oost groeide uit tot een nieuwe woonomgeving voor veel mensen uit en van buiten Nijmegen.

Het kerkgebouw
In die tijd was nog niet duidelijk op welke wijze de parochie zou functioneren.
Twee parochies met één kerk (Dennenstraat) of één parochie met twee kerken, (Heesch) Dennenstraat en (Neerbosch-Oost) Fanfarestraat. Inmiddels was bekend dat een bejaardencentrum werd gebouwd dat tevens de behoefte had aan een eigen kapel. In onderling overleg werd besloten een plan te produceren om een kerk te bouwen aan het bejaardencentrum, zodat het kerkgebouw tevens gebruikt kon worden door de bewoners van het centrum, thans woonzorgcentrum De Honinghoeve van Stichting De Waalboog. Op 12 september 1968 werd gestart met de bouw en op 12 november 1969 werd de kerk onder grote belangstelling ingezegend door Mgr. J.W.M. Bluyssen. Het gebouw werd geplaatst aan de Fanfarestraat 57 met een vaste verbinding naar De Honinghoeve.

De parochiegemeenschap
De Goede Herderkerk heeft zich altijd mogen verheugen in een zeer actieve gemeenschap met veel vrijwilligers. Enkele jaren geleden waren er ongeveer 150 vrijwilligers in koren en werkgroepen. Deze vrijwilligers hebben allemaal ongeveer 300 functies. De parochie heeft thans een groep van zes voorgangers, drie koren en ruim tien werkgroepen. Het voorgangeroverleg geeft invulling aan de eucharistievieringen en de woord- en communiediensten. Er zijn weekendvieringen en weekvieringen met aandacht voor diverse thema’s. Naast het locatiebestuur fungeert een parochieberaad waarbinnen alle aangelegenheden worden behandeld. In 2011 bestond de parochie uit 2600 parochianen. De parochie is een plek van ontmoeting tussen mensen onderling en tussen God en Mens. Zij wil ‘een hart in de wijk’ zijn. Wekelijks komen ongeveer 150 bezoekers in de kerk. Dat de parochie verder kijkt dan binnen de eigen grenzen en die van de wijk moge blijken uit het feit dat mede aandacht wordt gegeven aan diverse nationale en internationale aangelegenheden. Vanwege het multifunctionele karakter van het gebouw wordt de kerk regelmatig ter beschikking gesteld voor concerten van koren en muziekverenigingen, voor uitvoeringen van dansgroepen, wijk- en schoolactiviteiten en zelfs een enkele keer voor toneelvoorstellingen. Op deze wijze wil de parochie een spontane bijdrage leveren aan het sociale en culturele leven in de omgeving.

Het pastorale team en de voorgangers
Parochie De Goede Herder kon in de jaren zestig en zeventig beschikken over drie pastores. In die periode was ook pater A. van der Wilk werkzaam binnen onze parochie, voornamelijk actief bij enkele koren. Ook zeer betrokken bij de parochiegemeenschap, met speciale aandacht voor de jongeren in de wijk, was pater H. van Zonneveld. In 1977 werd pater W. Rigters benoemd als opvolger van pater H. van Beurden. Tot november 1987 is pater W. Rigters werkzaam geweest binnen de parochie De Goede Herder.
Pater J. Eijkman werd zijn opvolger en hij werd in juli 1988 benoemd als pastor. In 1997 nam hij afscheid om meer aandacht te kunnen geven aan daklozen in Nijmegen. Zo begon hij met een opvanghuis genaamd ‘Het Kasteel’. In 1997 werd pater W.Bekedam zijn opvolger. Tot september 2009 is pater W.Bekedam werkzaam geweest als pastor. In verband met andere noodzakelijke werkzaamheden voor de communiteit heeft hij parochie De Goede Herder moeten verlaten. Tijdens de periode van pater Eijkman en pater Bekedam was mw. V. de Valk tot 2010 werkzaam als lekenvoorganger. Ook actief als lekenvoorganger waren de heer G. Langen en mw. C. te Dorsthorst.
Thans worden de Eucharistievieringen verzorgd door pater J. Eijkman, pater K. van Gorp, pater W. Halters en pastoor C. van Vught. Als lekenvoorgangers bij woord- en communieviering zijn beschikbaar zr. M. Heijbers o.p. en de heren P. van Dievoet en H. van Zonneveld.

De koren
Parochie De Goede Herder heeft lang kunnen beschikken over vier koren. Zij genoten binnen en buiten Nijmegen grote bekendheid. Zij verzorgden allerlei diensten in ziekenhuizen en ouderencentra en namen deel aan korenfestivals.
Veel waardering en prijzen waren het resultaat. Het Jeugdkoor heeft in 2002 helaas haar activiteiten moeten stoppen wegens gebrek aan belangstelling bij de jeugd. De andere drie koren zijn onverminderd actief.
Zij verzorgen de muzikale ondersteuning bij allerlei rouw- en trouwdiensten evenals tijdens de vieringen in het weekend en staan onder deskundige leiding van een dirigent en organist/pianist. In 2011 heeft het Dameskoor haar 45-jarig jubileum gevierd en in 2014 het Gemengd Koor. Het voormalige Jongerenkoor, thans Quintessens, heeft in 2011 het 35-jarig jubileum gevierd.

De Goede Herderkerk en haar activiteiten
De parochiegemeenschap heeft in het verleden geen gelegenheid onbenut gelaten om allerlei soorten jubilea en festiviteiten uitgebreid te vieren. De slagzin ‘Alles vieren wat je kunt vieren’ van bouwpastoor pater H. van Beurden heeft het altijd gekoesterd. In september 1990 is uitgebreid het 25-bestaan gevierd. Bij de installatie en het afscheid van opeenvolgende pastors werden zeer toepasselijke activiteiten georganiseerd en aan de jubilea van vrijwilligers en koren werd extra aandacht besteed in de vorm van gezamenlijke bijeenkomsten. Ieder jaar vindt een bijeenkomst plaats voor alle vrijwilligers als dank voor hun spontane werkzaamheden.
In 2005 werd bijzondere aandacht besteed aan het 40-jarig jubileum van parochie De Goede Herder in Neerbosch-Oost. In de gehele maand oktober werd ieder weekend aandacht besteed aan dit jubileum met allerlei thema’s. Bij deze gelegenheid is er ook een jubileumboek uitgebracht met de geschiedenis en foto’s van 40 jaar parochie zijn in Neerbosch-Oost. Het boek is geschreven door Wim J.J. Fölker met hulp van veel (oud) parochianen en alle koren en vrijwilligers (ISBN – 10: 9090198288 Nur-code 704, titel: 1965 – 2005 40 jaar Parochie de Goede Herder Nijmegen, 40 jaar ‘een hart in de wijk’).
In 2010 is het 45-jarig bestaan op passende wijze gevierd.
In 2015 bestaat De Goede Herderkerk samen met de wijk Neerbosch-Oost 50 jaar. De Goede Herderkerk viert dit op twee zondagen in september. Op zondag 13 september wordt aangesloten bij het grootse wijkfeest met een muziekmiddag in de kerkzaal. Op zondag 20 september vindt de plechtige en feestelijke Eucharistieviering plaats met aansluitend een receptie.

De Goede Herderkerk nu en hoe verder…
Vanuit het Bisdom werd in het verleden regelmatig een samenwerking voorgesteld met andere parochies. In 2007 was er een intentieverklaring voor samenwerking met parochie Bethlehem, parochie Antonius Abt Hees en parochie De Goede Herder. Daarna was het even stil totdat in 2009 een nieuw organisatieschema voor parochie De Goede Herder werd vastgesteld. Bovendien was in 2009 het vertrek van pater W. Bekedam en de start van een plan voor groot onderhoud van het kerkgebouw. In deze periode werden er tevens voorbereidingen getroffen voor nieuwbouw van woonzorgcentrum De Honinghoeve. Een en ander had een renovatie van de dagkapel tot gevolg. In 2010 werd een aanvang genomen om diverse ruimtes in de kerk aan te passen en nieuwe stoelen aan te schaffen. In 2011 en 2012 vonden deze werkzaamheden plaats.
In 2012 werden de eerste stappen gezet richting een fusie met 7 parochies. Het zou Nijmegen–Midden worden met als pastoor C. van Vught. Veel overleg vond en vindt plaats tussen alle parochies: Maria Geboorte, Petrus Canisius, Anthonius van Padua, Effata, Bethlehem, Antonius Abt Hees, Lindenholt en De Goede Herder.
Op 7 juni 2014 vond de inzegening plaats van deze nieuwe parochie Heilige Stefanus. De Goede Herderkerk blijft voorlopig haar identiteit en zelfstandigheid behouden. Dat is natuurlijk een goede reden om de schouders te blijven zetten onder onze parochiegemeenschap en ons kerkgebouw. ‘Samen verder met De Goede Herder’. En om het 50-jarig bestaan te vieren!

WF juni 2015