DRIEVULDIGHEIDSZONDAG.

Traditiegetrouw vieren we op de zondag na Pinksteren het feest van de H. Drie -   eenheid oftewel Drievuldigheidszondag.

De Vader kenden we al door alles wat zijn Zoon Jezus over Hem vertelde: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. Met Pinksteren heeft de Geest zich bij Hen gevoegd, zoals Jezus aan zijn leerlingen beloofde.

Al in het Oude Testament is er sprake van een Triniteit, en op de prachtige manier in een icoon vereeuwigd door Andrej Rubliev, een Russische monnik.

Hij werd geboren in de jaren 1360 en stierf tussen 1427 en 1430 in Moskou. Hij wordt beschouwd als een van de grootste middeleeuwse Russische schilders van orthodox christelijke iconen en fresco's.

Zijn meest beroemde icoon staat hierbij afgebeeld.  

De icoon verbeeldt de komst van de drie mannen bij Abraham en Sarah om hen het nieuws mee te delen dat Sarah een zoon zal krijgen. Sarah lacht daar om, want zowel Abraham als Sarah zijn beiden op hoge leeftijd. “Toen vroeg de HEER aan Abraham: 'Waarom lacht Sarah, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?”

Rubliev verbeeldde de drie mannen als engelen, boodschappers, de Vader, de Zoon en de Geest verbeeldend. De jeugdige gelaatstrekken van de engelen, waarvan niemand ouder of jonger genoemd kan worden, geen gisteren of morgen, maar alleen het tijdloze NU.

Toen Abraham in het dal van Mamre op het middaguur voor zijn tent zat, ontving hij in de personen van de drie mannen bezoek van God zelf. In de drie bezoekers ziet en schildert de Russische meester de Heilige Drie-eenheid.

Alle drie hebben ze dezelfde pelgrimsstok die erop wijst dat God geen egoïstische of in zichzelf berustende God is, maar de éne God die op tocht is gegaan naar zijn schepping toe.

Rubliev zelf wilde dat men zijn icoon verstond als een besluit van de heilige Drievuldigheid tot Menswording van de Zoon. We staan hiermee aan de oorsprong van het denken van God. Want zolang God is, heeft Hij zich tot de wereld uitgesproken, ook als de wereld zich van Hem afkeert: Hij houdt van haar. Daarom wil Hij zijn Zoon zelf naar de aarde sturen. Op die manier wil God de wereld naar zich toetrekken.

De engel rechts (de Geest) stemt zonder voorbehoud toe in de menswording van de Zoon. In zijn gelaatsuitdrukking zien we de Trooster. Met deze overgave troost Hij de Zoon Jezus die om de wereld te redden, zich vernederen laat tot in de Godverlatenheid toe om onder de mensen als hun dienaar te zijn, om hen te redden uit hun egoïsme en liefdeloosheid.

De middelste engel verzinnebeeldt de Zoon. Hij is het Woord van in de beginne van de eeuwige Vader. De engel keert zich luisterend en antwoordend tot de Vader. Er is geen tegenspraak van de Zoon te ontdekken. Hier is enkel luisterende bereidheid tot een gruwelijke weg. Zijn hoofd neigt zich naar links, naar de Vader. Zijn knie, zijn armen en de geopende vingers, die aan een zegenend gebaar doen denken, wijzen naar rechts naar de heilige Geest. Als wou Hij verwijzen naar Hem, de goddelijke bijstand die Hem terzijde staat in leven en sterven.

De engel links verzinnebeeldt God de Vader. Zijn bovenkleed in rosa en goud, kleuren die de hoogste rang aanduiden, verraden in Hem de “Oorsprong”, de bron van alle goedheid en daarom van alle leven. De Vader woont in het ontoegankelijk, hemels licht. Geen mens heeft Hem ooit gezien, of is in staat Hem te zien.

Rubliev wil op zijn manier de onzichtbaarheid en ontoegankelijkheid van God de Vader aanwijzen, die hij in de engel links voorstelt. Van de drie goddelijke personen heeft de Vader zich op directe wijze het minst aan de wereld geopenbaard.

Rubliev is erin geslaagd de drie personen van de Drie-eenheid niet alleen in gesprek met elkaar te tonen. Hij maakt ons de innigste banden van een één-zijn in liefde zichtbaar, die bepalend zijn voor het drievoudig persoonlijk leven van God. Het grote thema van deze icoon is de beweging van de éne persoon naar de andere toe. Onze God leeft in betrokkenheid op de ander en kijkt voortdurend naar de ander uit.

     “God, hebt Gij een doel met ons leven, roept Gij ons tot deze navolging?

     Wilt Gij dat wij één zijn in uw liefde?

     Ja, Vader, uw wil geschiede! Ook onder ons.

     Mogen wij door uw Heilige Geest vol worden van uw liefde.”

 

Uit de bijbel lezen wij vandaag :  Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6. 8-9. 

Toen sprak Jahwe tot Mozes. `Kap twee stenen platen, gelijk aan de vorige. Ik zal er weer dezelfde geboden ingriffen als in de platen die gij stukgesmeten hebt. Morgenvroeg moet gij klaar zijn, want dan moet gij de Sinaï bestijgen. Wacht daar op Mij, boven op de berg. Niemand mag met u naar boven gaan, niemand mag op de berg gezien worden. Zelfs geen schapen of runderen mogen in de nabijheid van de berg grazen.' Mozes kapte twee stenen platen, gelijk aan de vorige. De volgende morgen besteeg hij in alle vroegte de Sinaï, zoals Jahwe hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. Jahwe daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam Jahwe uit. Jahwe ging hem voorbij en riep:
'Jahwe! Jahwe is een barmhartige en medelijdende God,
lankmoedig, groot in liefde en trouw  Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: `Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.'  

Johannes 3, 16 – 18 

Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.  

Mededelingen :

Gezien de toestand in de wereld, in ons land, in onze eigen stad is het vanaf nu tot nader order elke week mogelijk om producten voor de voedselbank in te leveren in de manden die daarvoor permanent klaar staan.

Zegenbede :

Weet dat u ook zonder een officiële zegen van een voorganger ook deze week ook onder de hoede van onze God, Vader Zoon en Geest in één onderweg zult gaan naar de toekomst.

Moge de Drie-eenheid ons behoeden, ons beschermen en ons tot steun zijn in deze onrustige tijd. Moge zijn zegen op ons rusten.