Overweging van Koos Wilke en Ineke van Cuijk OP.

Lezingen: Genesis 15, 5-18; Ps 27; en Lucas 9, 28b-36.

Thema: Het Geloofde Land.

Beste medeparochianen,

Ik mag hier vandaag samen met Ineke onze gedachten met u delen. De lezingen gaan over het beloofde land. Ons thema deze veertigdagentijd is ‘het Geloofde land’. Is dat een essentieel verschil?

Het beloofde land. De Eeuwige stelt in Abram zijn vertrouwen. Wat zou er door hem heen zijn gegaan? In een gedetailleerd beschreven verhaal met rauwe details wordt een wat onheilspellende sfeer opgeroepen. De Eeuwige vraagt nogal wat van Abram: het beloofde land wacht op u, maar eerst zal uw volk honderden jaren ontheemd in slavernij leven. Het wordt Abram even te veel. Dat weerhoudt de Eeuwige er niet van om met hem een verbond te sluiten.

Overweging van Hans Hamers O.P.

lezingen: Deuteronomium 26, 4-10; Ps. 91; en Lucas 4, 1-13.

Thema: Het Geloofde Land.

Ik ga vandaag een grote boog maken. Niet op de vierkante centimeter de schriftteksten uitleggen of proberen te begrijpen. Ik begin wél met de gelezen teksten, maar ook kom ik te spreken over wat er gaande is in het oosten van Europa, Oekraïne. Er wordt de komende maanden van ons iets gevraagd als geloofsgemeenschap, ook van ieder van ons individueel, namelijk deelname in het synodaal proces dat paus Franciscus heeft ingezet. Dus ook daarover.

Eerst de schriftteksten. Als algemeen thema hebben we voor deze 40dagentijd gekozen voor het Geloofde Land. Dat is geïnspireerd op van de vastenactie die als thema “je land is je leven heeft’. In de eerste lezing uit het boek Deuteronomium gaat het over aan God voorleggen, aanbieden van de eerste vruchten van het land, dus wat je dankzij dat land hebt kunnen laten groeien. Voor het volk van Mozes betekent het het land wat beloofd is en wat voor het volk als een geloofd zal zijn, een land waarin men woont en dat nauw samenhangt met God, die dat land heeft geschonken. Of beter gezegd, naar toe heeft geleid om het te bewonen en te bewerken om een goed leven met elkaar en het verbond met God op te bouwen. 

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Wijsheid van Jezus Sirach 27, 4-9; en Lucas 6, 39-45.

Thema: Aan de vruchten herken je de boom.

Vandaag begint officieel de Carnavalstijd: bij ons in het Zuiden drie dagen van onbezorgde vrolijkheid, spontane ontmoetingen en algemene gezelligheid en eendracht. We gunnen het al die mensen die drie jaar geleden voor het laatst hun feest vierden. En als we terugblikken hebben we sindsdien een eigenaardige tijd achter de rug: een tijd van beproeving, van afzien en geduld, van algemene neerslachtigheid en zwaarte, en vooral van uitzichtloosheid. Het leek net alsof er sinds februari 2020 een eindeloze Vastentijd was aangebroken waarin we ons onthielden van datgene wat het leven nu juist aangenaam en verrassend maakte.

Nu de tekenen er op wijzen dat de pandemie op zijn retour is, kunnen we herademen. En juist nu verschijnen er donkere wolken boven Europa omdat het oorlog is in het Oosten. We zien beelden van mensen in angst en onzekerheid, ontredderde mensen omdat hun huis is verwoest, omdat ze vluchten naar veilige gebieden. We zien een niets ontziende dictator die grove leugens en haat verspreidt om meer macht en invloed terug te winnen. Daarvoor zijn burgers en militairen pionnen in een sinister schaakspel. En we zien naast dapperheid vooral ook machteloosheid. Voor al die mensen in nood zijn het tijden van beproeving en afzien. Een eindeloze Vastenperiode is voor hun aangebroken.

Overweging van René Klaassen.

Lezingen: 26, 2, 7-9, 12-13, 22-23; Lucas 6, 27-38.

Thema: Steeds weer hetzelfde zeggen.

De geschiedenis herhaalt zich. Gevleugelde woorden en gemakkelijk gezegd, maar ze maken het broodnodig om steeds weer hetzelfde te blijven zeggen. Steeds weer hetzelfde zeggen. Het is de titel van een lied dat binnen deze muren vaak gezongen is. En met overtuiging. De overtuiging dat het nodig is om steeds weer opnieuw in de uren dat we hier verzameld zijn de kernboodschap van ons geloof te laten klinken. En steeds weer opnieuw, wordt het in een wekelijks ritme en liefst nog frequenter, door een pallet van voorgangers gedeeld : Steeds weer hetzelfde zeggen ; de liefde overwint, gelukkig wie erin gelooft en metterdaad begint. Dit liefdeslied, ik weet het niet helemaal zeker meer, hebben we wellicht in mijn eigen huwelijksmis gezongen. Ik vond en vind het mooi vanwege de krachtige boodschap. Het bracht en brengt de kern van waar het in de wereld om draait bij elkaar in de verschillende coupletten : de liefde overwint, de liefde breekt geweld, de liefde is veel waard, de liefde kent geen haat. En in het refrein werd dat onderstreept door de tekst: vervul de wet, een referentie aan Mozes, bemin elkaar en doe dan maar wat je hart je zegt.

Overweging van Ineke van Cuijk OP

Lezingen: Jeremia 1, 4-5. 17-19 en  Lucas 4, 21-30                                                                             

De Zusters Dominicanessen in Voorschoten bewonen een prachtig Klooster. Deze congregatie weet dat zij de komende jaren ‘tot voltooiing zal komen’ zoals zij dat zelf benoemen. Al een aantal jaren nemen zij geen novicen meer aan. En daarom is er een paar jaar geleden gezocht met veel belangstellenden en belanghebbenden naar een nieuwe toekomst. Deze bijzondere Buitenplaats Huize Bijdorp, midden in Voorschoten, willen de zusters omvormen tot een plek waar, zowel materieel als immaterieel, hun nalatenschap tot zijn/haar recht kan komen. Dit hele voortraject is gebundeld in een boekje met als motto VERBEELDING MAAKT JE WERELD GROTER. JE HEBT HET NODIG OM OPLOSSINGEN TE BEDENKEN. Omdat zij, de zusters, de verbeelding hebben laten werken zijn zij, onder begeleiding, niet bang om grootse plannen te verwerkelijken en daarin zijn zij sterk en standvastig. Ook in de toekomst blijven zij staan voor hun eigen idealen en visie: inspiratie, gemeenschap, apostolaat en contemplatie. De nieuwe buitenplaats wordt een plek voor een gemeenschap van jong en oud, een plaats voor kwetsbare mensen en voor mensen die rust en bezinning nodig hebben.

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Nehemia 8, 2-4a, 5-6, 8-12; Eerste brief van Paulis aan Korinte 12, 28-30; en Lucas 4, 14-21.

Thema:  Een open boek!

Vandaag wordt sinds enkele jaren de derde zondag door het jaar ‘Zondag van het Woord van God’ genoemd. Met deze titel heeft Paus Franciscus in 2019 een jaarlijks weerkerende zondag in januari door het jaar aangewezen. Op deze zondag zal namelijk bijzondere aandacht besteed worden aan de viering, bestudering en verspreiding van het Woord van God in het leven van de Kerk. 

De paus beveelt aan, dat op deze zondag in de viering de teksten uit de Bijbel bijzondere nadruk krijgen om ons duidelijk te maken welke waarde zij hebben.

De Bijbel is een dik en gevarieerd boek. Er staan tal van legenden en verhalen, mythen en wijsheden in die in vele eeuwen zijn verzameld en opgetekend in afzonderlijke boeken, geschriften en liederen. Gezamenlijk vormen ze een bonte inkijk in het volk van de Israëlieten, later het Joodse volk genoemd, dat de omgang met God en met elkaar wilde vastleggen.

Overweging van René Klaassen.

Jesaja 62, 1-5; en  Johannesw 2, 1-12.

Thema: .... Wonderbare raadsman ...?

U weet het wellicht van mij en zo niet dan hoort u dit vandaag voor het eerst. Ik heb jarenlang als schoolbegeleider les mogen geven op openbare scholen in onze regio aan kinderen die wel degelijk een religieuze achtergrond hadden, maar toch op een openbare school zaten. Laat duidelijk zijn dat ik dat jarenlang met heel veel plezier gedaan heb. Die lessen bestonden vooral wekelijks uit een inleidend gesprek, een sterk levensbeschouwelijk verhaal en dan een levensbeschouwelijk nagesprek daarachteraan. Meestal was de tijd te kort.