Overweging van René Klaassen.

Lezingen: 26, 2, 7-9, 12-13, 22-23; Lucas 6, 27-38.

Thema: Steeds weer hetzelfde zeggen.

De geschiedenis herhaalt zich. Gevleugelde woorden en gemakkelijk gezegd, maar ze maken het broodnodig om steeds weer hetzelfde te blijven zeggen. Steeds weer hetzelfde zeggen. Het is de titel van een lied dat binnen deze muren vaak gezongen is. En met overtuiging. De overtuiging dat het nodig is om steeds weer opnieuw in de uren dat we hier verzameld zijn de kernboodschap van ons geloof te laten klinken. En steeds weer opnieuw, wordt het in een wekelijks ritme en liefst nog frequenter, door een pallet van voorgangers gedeeld : Steeds weer hetzelfde zeggen ; de liefde overwint, gelukkig wie erin gelooft en metterdaad begint. Dit liefdeslied, ik weet het niet helemaal zeker meer, hebben we wellicht in mijn eigen huwelijksmis gezongen. Ik vond en vind het mooi vanwege de krachtige boodschap. Het bracht en brengt de kern van waar het in de wereld om draait bij elkaar in de verschillende coupletten : de liefde overwint, de liefde breekt geweld, de liefde is veel waard, de liefde kent geen haat. En in het refrein werd dat onderstreept door de tekst: vervul de wet, een referentie aan Mozes, bemin elkaar en doe dan maar wat je hart je zegt.

Overweging van Ineke van Cuijk OP

Lezingen: Jeremia 1, 4-5. 17-19 en  Lucas 4, 21-30                                                                             

De Zusters Dominicanessen in Voorschoten bewonen een prachtig Klooster. Deze congregatie weet dat zij de komende jaren ‘tot voltooiing zal komen’ zoals zij dat zelf benoemen. Al een aantal jaren nemen zij geen novicen meer aan. En daarom is er een paar jaar geleden gezocht met veel belangstellenden en belanghebbenden naar een nieuwe toekomst. Deze bijzondere Buitenplaats Huize Bijdorp, midden in Voorschoten, willen de zusters omvormen tot een plek waar, zowel materieel als immaterieel, hun nalatenschap tot zijn/haar recht kan komen. Dit hele voortraject is gebundeld in een boekje met als motto VERBEELDING MAAKT JE WERELD GROTER. JE HEBT HET NODIG OM OPLOSSINGEN TE BEDENKEN. Omdat zij, de zusters, de verbeelding hebben laten werken zijn zij, onder begeleiding, niet bang om grootse plannen te verwerkelijken en daarin zijn zij sterk en standvastig. Ook in de toekomst blijven zij staan voor hun eigen idealen en visie: inspiratie, gemeenschap, apostolaat en contemplatie. De nieuwe buitenplaats wordt een plek voor een gemeenschap van jong en oud, een plaats voor kwetsbare mensen en voor mensen die rust en bezinning nodig hebben.

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen: Nehemia 8, 2-4a, 5-6, 8-12; Eerste brief van Paulis aan Korinte 12, 28-30; en Lucas 4, 14-21.

Thema:  Een open boek!

Vandaag wordt sinds enkele jaren de derde zondag door het jaar ‘Zondag van het Woord van God’ genoemd. Met deze titel heeft Paus Franciscus in 2019 een jaarlijks weerkerende zondag in januari door het jaar aangewezen. Op deze zondag zal namelijk bijzondere aandacht besteed worden aan de viering, bestudering en verspreiding van het Woord van God in het leven van de Kerk. 

De paus beveelt aan, dat op deze zondag in de viering de teksten uit de Bijbel bijzondere nadruk krijgen om ons duidelijk te maken welke waarde zij hebben.

De Bijbel is een dik en gevarieerd boek. Er staan tal van legenden en verhalen, mythen en wijsheden in die in vele eeuwen zijn verzameld en opgetekend in afzonderlijke boeken, geschriften en liederen. Gezamenlijk vormen ze een bonte inkijk in het volk van de Israëlieten, later het Joodse volk genoemd, dat de omgang met God en met elkaar wilde vastleggen.

Overweging van René Klaassen.

Jesaja 62, 1-5; en  Johannesw 2, 1-12.

Thema: .... Wonderbare raadsman ...?

U weet het wellicht van mij en zo niet dan hoort u dit vandaag voor het eerst. Ik heb jarenlang als schoolbegeleider les mogen geven op openbare scholen in onze regio aan kinderen die wel degelijk een religieuze achtergrond hadden, maar toch op een openbare school zaten. Laat duidelijk zijn dat ik dat jarenlang met heel veel plezier gedaan heb. Die lessen bestonden vooral wekelijks uit een inleidend gesprek, een sterk levensbeschouwelijk verhaal en dan een levensbeschouwelijk nagesprek daarachteraan. Meestal was de tijd te kort.

Overweging van Hans Hamees OP.

Jesaja 42, 1-7; Lucas 3, 15-16 + 21-22.

Vandaag het feest van de Doop van de Heer. Lucas verhaalt daarover in zijn evangelie. De tekst is kort gehouden door de liturgen (vers 17-20 zijn weggelaten) om de betekenis van deze gebeurtenis te onderstrepen. Het is ook een bijzonder moment omdat hiermee het publieke optreden van Jezus start. In het begin van dit doopverhaal is Jezus niet de handelende centrale figuur, maar Johannes. Jezus staat wél centraal op het einde als de stem uit de hemel klinkt. Op het toneel is Johannes naar de achtergrond geschoven en Jezus naar het voetlicht.

Overweging van Jan van der Wal.

Lezingen:  "Dag meisje, wees gegroet" (H.Oosterhuis), en Lucas 1, 39-45.

Thema: Wees bereid --- om God ruimte te geven!

Er wordt wel eens gezegd dat Maria meer mensen heeft geïnspireerd dan welke vrouw ook. Wat boeit ons zo in Maria? Wat hebben kunstenaars in haar gezien en haar zo vaak afgebeeld, op schilderijen, iconen en in beelden? Waarom zijn er zovele mensen die tot Maria hun toevlucht zoeken, die tot haar bidden om voorspraak, om troost en geborgenheid?

Maria was toch eigenlijk een heel eenvoudige, arme vrouw, wonend in een nietig dorp; maar wel een vrouw met een diep geloof in Gods tegenwoordigheid. Zij staat model voor de vroomheid van heel Israël, die leeft in en van het Verbond met de Heer.

En deze vrouw, zo jong als ze is, is door God uitverkoren om moeder te worden van een bijzondere zoon. En als God iemand uitkiest voor een bijzondere taak, dan doet Hij dat op heel eigen wijze, niet door mensenverstand te bevatten.

Overweging van Ineke van Cuijk o.p.

Lezingen: Sefanja 3,14-18a  1Kronieken 29, 12-15  Lucas 3, 10-18.

Thema: HOOP.                        

Vandaag horen wij twee grote profeten spreken: Sefanja en Johannes de Doper. En van allebei kun je zeggen dat zij van ‘donderpreken’ houden. Maar vandaag slaan zij ook wel een wat mildere toon aan.

Sefanja was profeet in de 7e eeuw voor Christus, ten tijde van de regering van Koning Josia. Het boek Sefanja is maar een klein boekje (3 hoofdstukken) en zijn boodschap bevat hoofdzakelijk onheilswoorden. Overal is sprake van gehuil en gejammer, donker en duisternis, vernietiging en vernieling, kaf dat verstuift en vuur dat verslindt. Ondanks herhaalde waarschuwingen van de Heer doet Jeruzalem steeds de meest schandelijke dingen, alle reden voor Gods toorn. De omslag komt in 3,12, zoals zo vaak en God ontfermt zich over zijn volk. God keert zich om: het vonnis over Jeruzalem wordt verscheurd/ teniet gedaan. Psalm 32 verwoordt dat eveneens zo mooi:  ‘Gelukkig de mens van wie een misstap is vergeven, wiens zonde de Heer niet aanrekent van wie het geweten tot rust is gekomen’. Daarom is er nu volop vreugde: Gaudete – heet deze zondag vanouds. Laat de moed niet zakken. God, de Eeuwige, doet zijn naam eer aan: IK ZAL ZIJN in jullie midden – in liefde zal Ik zwijgen, in vreugde je bewaren!! Wie kijkt daar niet naar uit? Er is altijd hoop.