CORONAVIRIS (COVID-19)

Er zijn GEEN vieringen in onze kerk conform de richtlijnen van de regering, het RIVM en de Nederlandse bisschoppen. Zeker tot en met Pinksteren, zo hebben de bisschoppen laten weten.

Wij betreuren dit zeer, maar het gaat om ons aller gezondheid.

Blijf staande en heel graag tot spoedig ziens.

Ook het dienstencentrum van de locatie Goede Herder is tot nader bericht gesloten. De Antonius Abt kunt u bereiken via 06-53240809.
Voor direct contact met een pastor kunt u bellen met pastor Hans van Zonneveld 06- 19 92 50 42.

We naderen de Goede Week. Komend weekend is het Palmzondag. U vindt hieronder geen overweging bij het evangelie van Palmpasen, maar wel het wijdingsgebed over de palmen. In een besloten gebedsviering zullen de gezamenlijke voorgangers de palmen wijden. U kunt deze afhalen in de kerk van Antonius Abt zondag a.s. tussen 10.00 en 11.00 uur, in de kerk van De Goede Herder van 10.30 en 11.30 uur.

Evangelie van Palmzondag (Lucas 19, 28-38)
Jezus en zijn leerlingen waren op weg naar Jeruzalem. Bij de nadering van Betfage en Bethanië, dorpen op de hellingen van de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen voor uit : “Ga naar het dorp hier voor je. Meteen als je er binnenkomt, zie je een jonge ezel vastgebonden staan. Er heeft nog geen mens opgezeten. Maak hem los en breng hem hier. Mocht iemand jullie vragen waarom je hem losmaakt, antwoord dan: De Heer heeft hem nodig,” Met deze opdracht gingen ze op weg en zagen dat alles ging zoals Jezus het hun verteld had. Toen ze de ezel losmaakten vroegen de eigenaars waarom ze dat deden. “De heer heeft hem nodig” zeiden ze en zij brachten de ezel naar Jezus toe. Ze legden hun mantels over het dier en hielpen Jezus er op. Waar hij reed, spreiden ze hun mantels uit over de weg Ze kwamen steeds dichter bij Jeruzalem, en op het punt waar de weg naar beneden gaat, de Olijfberg af, begon de hele groep leerlingen blij en uit volle borst te zingen. Ze prezen God om al de wonderwerken die zij zagen en gezien hadden. ”Zegen rust op de koning die komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel, aan God in de hoge de eer!” zongen ze. Zeer velen uit het volk spreidden hun mantels uit op de weg, terwijl anderen de weg bedekten met twijgen die zij van de bomen hadden gesneden. De mensen die Hem omstuwden, jubelden met hen: “Hosanna Zoon van David, Gezegend de Komende in de naam des Heren! Hosanna in den hoge!” Toen Hij Jeruzalem binnentrok, raakte de hele stad in beroering en men vroeg: “Wie is dat?” Het volk antwoordde: “Dit is de profeet Jezus, uit Nazareth in Galilea.”

Zegening van de palmtakken.
Barmhartige God, aan het begin van deze bijzondere week vieren en gedenken wij de intocht van Uw Zoon Jezus Christus in Jeruzalem. We lezen hoe Hij door de inwoners van de stad begroet en onthaald werd, hoe Hij zij hem juichend ingehaald hebben: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer! Zij zwaaiden met palmtakken om Hem te verwelkomen in hun midden.

Vandaag, het begin van het weekend van de Palmen, eren wij Uw Zoon met de groene twijgen die we hier naar toegebracht hebben. Wij bidden U: zegen deze takjes opdat zij voor ons een teken zullen zijn van ons verlangen naar zijn en uw hoopvolle, bemoedigende en zegenende aanwezigheid midden onder ons.

Wij zegenen deze takken in uw naam daarom, met water dat we zo broodnodig hebben om te leven, met water van het leven. Het water zegen wij in Uw de naam van U, Vader, U Zoon en U, Heilige Geest.

Met dit levenswater zegenen wij nu deze takken, groen van de hoop op uw rijk van heelheid, vrede en gerechtigheid. Laat ze voor al uw mensen het teken zijn van uw hoopvolle aanwezigheid onder ons. Laat het zo zijn, in Uw naam: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen

Verrijk deze takken met Uw Geest van bemoediging en liefde als wij hen overdekken met wierook. Laat de gebeden van hen die deze takken van hoop in hun huizen bewaren, opstijgen als deze wierook tot U, Vader, Zoon en Geest.

 DSC 0050DSC 0043

 

download    Hier kunt u de video van de wijding van de palmtakken zien.

 

Wij wijzen u er graag op dat u op Witte Donderdag, op Goede Vrijdag en Paaszaterdag elk van de op video opgenomen vieringen kunt bekijken op de website van de Goede Herder en de Antonius Abt. Beiden te vinden onder de website www.stefanus.nl/degoedeherder en www.stefanus.nl/antoniusabt
Veel inspiratie, goede moed, kracht en sterkte!

 

Hieronder vindt u de tekst van de 4ezondag in de veertigdagentijd in PDF.

4e zondag in de veertigdagentijd. (PDF)

5e zondag in de veertigdagentijd. (PDF)